21
November
2018

Entrepreneurship /

Podnikavost

Business Term of the Day

Definition

Entrepreneurship may be defined as an ability to identify a business opportunity, to formulate a strategy capable to realize that opportunity, and then to build and lead an organization and focused effort to fulfil the strategy and exploit the opportunity.

Example sentence

With the intention of tapping into its employees’ entrepreneurial spirit, GoldBank launched several internal start-ups based on employee ideas and driven by the employees’ own efforts.

Comment

Entrepreneurship may refer to an ability to start up, sustain, and build a new business as well as an ability to innovate within an existing organization. Indeed, corporations sometime leverage the entrepreneurship of their employees through internal start-ups. The concept and principles of entrepreneurship may even be applicable when launching or growing a charitable undertaking. Although successful entrepreneurship involves numerous and various kinds of knowledge, skills, and personal qualities, most experienced entrepreneurs would agree that it requires, at minimum, a good understanding of the relevant market and customer needs, strategic vision, ability to focus, energy and persistence, a rigorous work ethic, leadership, management ability, and a capacity to deal with adversity and setbacks.

Definice

Podnikavost lze definovat jako schopnost identifikovat podnikatelské příležitosti, formulovat strategii schopnou realizovat tyto příležitosti, a následně vybudovat a vést organizaci a soustředěné úsilí pro naplnění této strategie a využití této příležitosti.

Příklad použití ve větě

S úmyslem využít podnikatelského ducha svých zaměstnanců banka GoldBank spustila několik vnitřních startupů založených na nápadech zaměstnanců a poháněných jejich vlastním úsilím.

Poznámka

Podnikavost může označovat schopnost založit, udržet a vystavět nový podnik, i schopnost inovovat ve stávající organizaci. Ve skutečnosti korporace někdy využívají podnikavosti svých zaměstnanců prostřednictvím vnitřních start-upů. Koncepty a principy podnikavosti lze také uplatnit při spouštění nebo rozvoji charitativního projektu. Ačkoli podnikatelský úspěch zahrnuje řadu různých druhů znalostí, dovedností a osobních vlastností, většina zkušených podnikatelů by patrně souhlasila, že vyžaduje přinejmenším dobré pochopení trhu a potřeb zákazníků, strategickou vizi, schopnost se soustředit, energii a vytrvalost, přísnou pracovní etiku, vůdcovské a manažerské dovednosti, a schopnost poradit si s protivenstvím a nezdary.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us