9
October
2018

Equity dilution /

Ředění kapitálu

Business Term of the Day

Definition

Equity dilution is a decrease in an existing shareholder’s ownership stake in a company resulting from the company’s issuing of new shares.

Example sentence

Due to equity dilution caused by the company’s recent share issue, Mr. Duddles now has to invest hundreds of thousands of dollars more to regain a controlling stake in S-Mart.

Comment

Equity dilution can adversely affect existing shareholders by reducing their voting power, the value of the shares they hold, as well as the earnings per share (EPS) and dividends attributable to their shares. Dilution can be especially relevant for those who want to hold onto or gain a controlling stake in a company. For example, the founders and other early investors in a startup can have their ownership stakes diluted when the company comes to market with a large stock offering through an initial public offering (IPO). Measures to prevent or mitigate equity dilution include offering existing shareholders preemptive rights to buy additional shares so as to preserve their percentage ownership stakes in the company and limiting the voting rights attached to new shares. Earnings per share (EPS) and dividends may not diminish for existing owners if the proceeds from issuing new shares are used to pay off an unmanageable debt or to exploit a profitable new opportunity that the company would not otherwise been able to take advantage of. A company may also reverse dilution by performing a share buyback.

Definice

Ředění kapitálu je snížení vlastnického podílu stávajícího podílníka ve společnosti, které je důsledkem toho, že daná společnosti vydá nové akcie.

Příklad použití ve větě

Kvůli naředění kapitálu způsobenému nedávnou emisí akcií společnosti musí pan Duddles nyní investovat o stovky tisíc dolarů víc, aby opět získal kontrolní podíl ve společnosti S-Mart.

Poznámka

Ředění kapitálu může negativně ovlivnit stávající akcionáře tím, že sníží sílu jejich hlasů, hodnotu akcií, které drží, a také zisk na akcii a dividendy, které jejich akciím přísluší. Ředění může být zásadní především pro ty, kdo chtějí držet nebo získat kontrolní podíl ve společnosti. Například vlastnické podíly zakladatelů a dalších brzkých investorů ve startupu se mohou naředit, když společnost vstoupí na trh s velkou nabídkou akcií prostřednictvím primární emise akcií. Opatření na obranu proti ředění kapitálu nebo jeho zmírnění zahrnují nabídnutí předkupních práv na koupi dalších akcií pro uchování jejich procentuálního vlastnického podílu ve společnosti a omezení hlasovacích práv spojených s novými akciemi. Zisk na akcii a dividendy se pro stávající vlastníky snížit nemusí, pokud jsou prostředky z emise nových akcií použity ke splacení nezvládnutelného dluhu nebo na využití nové ziskové příležitosti, kterou by společnost jinak využít nemohla. Společnost může také ředění kapitálu zvrátit provedením zpětného odkupu akcií.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us