3
December
2020

Exchange-traded fund (ETF) /

Burzovně obchodovaný fond (ETF)

Business Term of the Day

Definition

Exchange-traded funds (ETFs) are investment funds the shares of which are traded on public exchanges.

Example sentence

John told me that he’s really made a killing investing in gold ETFs as demand for gold keeps on growing and he doesn’t have to keep track of any physical gold himself.

Comment

Unlike open-ended mutual funds, ETFs do not sell their shares to retail investors directly but rather only to authorized participants, large companies intermediating transactions. The shares are traded on markets and so may be valued at a price other than the ETF’s net asset value (NAV) per share, if, say, the market thinks the ETF’s assets are likely to grow in value. Most ETFs have been index funds (i.e. track a given market index), although actively managed ETFs have recently been introduced. ETFs are seen as having more flexibility than mutual funds (e.g., are easier to trade during a single day) and may have lower fees.

Definice

Burzovně obchodované fondy (ETF) jsou investiční fondy, jejichž akcie se obchodují na veřejných burzách.

Příklad použití ve větě

John mi řekl, že vydělal skutečné jmění investicemi do zlatých ETF, jelikož poptávka po zlatu stoupá a on sám se nemusí o žádné fyzické zlato starat.

Poznámka

Oproti otevřeným podílovým fondům ETF neprodávají své akcie přímo retailovým investorům, ale jen autorizovaným účastníkům, což jsou velké společnosti zprostředkující transakce. Akcie jsou obchodované na trzích, a proto mohou být oceněny za jinou cenu než čistá hodnota aktiv (NAV) na akcii daného ETF, například pokud si trh myslí, že hodnota aktiv ETF pravděpodobně poroste. Dosud byla většina ETF indexovými fondy (tj. sledují určitý tržní index), ačkoli nedávno byly zavedeny i aktivně řízené ETF. ETF jsou považované za flexibilnější než podílové fondy (např. snadněji se s nimi obchoduje v rámci jednoho dne) a mohou mít nižší poplatky.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us