8
March
2021

Expert system /

Expertní systém

Business Term of the Day

Definition

An expert system is a computer program using artificial intelligence to simulate human decision making in a particular field of knowledge.

Example sentence

Many prototype expert systems from the 1980s were never used in practice because maintenance of the knowledge base proved to be very difficult.

Comment

Expert systems are computer programs designed to solve complex tasks by using a specific set of information (termed a knowledge base) and rules subsequently applied to this information. The information and rules are taken over from an expert (or more likely group of experts) and the aim is for the program to make the same quality decisions as would the expert in a particular field. The first expert systems created in the 1970s marked the beginnings of meaningful use of artificial intelligence. Today, expert systems as such are not much used any more although many of the expert system concepts have been incorporated into programming. Systems of artificial intelligence, intended to imitate such human cognitive functions as learning and problem-solving, currently focus on things like machine learning or data mining to complete a range of diagnostic, monitoring, planning, and other tasks.

Definice

Expertní systém je počítačový program využívající umělé inteligence k simulaci lidského rozhodování v určité oblasti vědění.

Příklad použití ve větě

Mnoho prototypů expertních systémů z 80. let nebylo v praxi nikdy používáno, protože se ukázalo, že udržování znalostní báze je příliš složité.

Poznámka

Expertní systémy jsou počítačové programy vytvořené k řešení komplexních úloh, při kterých používají určitou sadu informací (tzv. znalostní báze) a pravidel, která jsou následně na tyto informace aplikována. Informace a pravidla jsou převzaty od experta (nebo spíše skupiny expertů) s cílem, aby program dělal stejně kvalitní rozhodnutí jako daný expert na určitou oblast. První expertní systémy vytvořené v 70. letech znamenaly první začátky smysluplného využití umělé inteligence. Dnes se expertní systémy jako takové již příliš nepoužívají, nicméně mnoho jejich konceptů bylo do programování inkorporováno. Systémy umělé inteligence, které chtějí imitovat lidské kognitivní funkce jako učení a řešení problémů, se dnes zaměřují na strojové učení nebo data mining, aby zvládly škálu diagnostických, monitorovacích, plánovacích a jiných úloh.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us