10
December
2019

Extended producer responsibility /

Rozšířená odpovědnost výrobce

Business Term of the Day

Definition

Extended producer responsibility (EPR) is a public policy strategy to reduce the environmental impact of production by placing greater responsibility on manufacturers to manage products throughout their life cycles.

Example sentence

Anticipating the introduction of EPR legislation, KoloKolo began a take-back program for its tires in order to work out any kinks in the process and get a jump on its competitors.

Comment

EPR policies are becoming increasingly common as an approach to waste management, and especially for goods that are difficult to recycle or reuse and those that are particularly problematic for society, such as worn-out tires and electrical goods. In principle, by shifting the costs of end-of-use management to producers, EPR incentivizes waste reduction, the manufacture of more environmentally friendly products, and/or increased recycling and reuse. To fulfil their legal responsibility, producers may contract a producer responsibility organization to collect products after their useful lives have ended and to manage this process for them. The end result, however, is the same – responsibility for waste management has been shifted from the public to the private sector. In Europe, EPR policies are commonly implemented, for example, to deal with waste vehicles, certain packaging materials, and consumer and office electronics.

Definice

Rozšířená odpovědnost výrobce (ROV) je strategie veřejné politiky ke snížení environmentálního dopadu produkce pomocí přesunutí větší míry zodpovědnosti na výrobce, kteří se tak starají o své produkty až do konce jejich životnosti.

Příklad použití ve větě

Tušíc zavedení legislativy v oblasti ROV, začala firma KoloKolo program zpětného odběru svých pneumatik, aby vychytala všechny mouchy tohoto procesu a získala tak náskok před svými konkurenty.

Poznámka

Politiky ROV jsou stále běžnějším přístupem k odpadovému hospodářství, zejména u zboží, které lze jen těžko recyklovat nebo znovu použít a u toho zboží, které je společensky obzvláště problematické, jako například opotřebované pneumatiky nebo elektrické spotřebiče. V zásadě má ROV motivovat ke snižování množství odpadu, k výrobě produktů šetrných k životnímu prostředí a/nebo ke zvýšení míry recyklace a znovupoužití prostřednictvím přesunu nákladů za nakládání s vysloužilými produkty na producenty. Za účelem splnění své zákonné povinnosti mohou producenti kontaktovat organizaci odpovědných výrobců, aby shromažďovala vysloužilé produkty a řídila tento proces za ně. Výsledek je však stejný – odpovědnost za nakládání s odpadem byla přesunuta z veřejného na soukromý sektor. V Evropě jsou ROV politiky běžně implementovány, například v oblasti recyklace vozů, určitých obalových materiálů a spotřební a kancelářské elektroniky.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us