29
April
2019

Feedback /

Zpětná vazba

Business Term of the Day

Definition

Feedback in general involves returning part of a system’s outputs as its inputs, but the term is used in popular parlance with reference to useful evaluation of an ongoing activity or process.

Example sentence

One thing I really appreciate about my boss is that she is always open to constructive feedback.

Comment

The popular sense of feedback is widely used in business, and many companies strive to capture as much useful feedback as possible in order to improve their efficiency. Examples include customer feedback comprising ratings and suggestions from customers, as well as employee feedback comprising insights from an organization’s employees. Feedback in the technical sense is part of self-regulating mechanisms and is applied in mechanical, electronic, organizational, and digital devices and systems. It also has been observed in various biological and other natural phenomena. Positive feedback refers to cases where a small increase in output will loop back into the system causing a further increase, even though the impacts may not always be positive and may in fact lead to vicious cycles such as seen in the cases of hyperinflation and runaway climate change. Negative feedback, on the other hand, is a case wherein feedback balances out fluctuations in output, such as is harnessed in the case of centrifugal governors that allowed steam engines to run at constant speeds.

Definice

Zpětná vazba obecně zahrnuje přivedení výstupů systému zpět jako vstup do systému, ale tento termín se v běžné mluvě používá pro označení užitečného zhodnocení pokračující aktivity nebo procesu.

Příklad použití ve větě

Jedna věc, které si opravdu cením na své šéfové je, že je vždy otevřena konstruktivní zpětné vazbě.

Poznámka

Běžný význam termínu zpětná vazba se často používá v businessu, a řada společností se snaží zachytit co nejvíce zpětné vazby, aby zlepšily svou efektivitu. Příklady zahrnují zpětnou vazbu od zákazníků, která zahrnuje hodnocení a návrhy od zákazníků, a také zpětnou vazbu od zaměstnanců, zahrnující vhledy od zaměstnanců organizace. Zpětná vazba v technickém smyslu je součástí samoregulačních mechanismů a aplikuje se v mechanických, elektronických, organizačních a digitálních zařízeních a systémech. Také byla pozorována v řadě biologických i dalších přírodních jevů. Pozitivní zpětná vazba označuje případy, kdy malý nárůst výstupu je přiveden smyčkou zpět do systému, což způsobuje další nárůst, ačkoli výsledky nemusí být vždy pozitivní a mohou ve skutečnosti vést k bludným kruhům, které lze pozorovat na příkladech hyperinflace nebo runaway efektu ve změnách klimatu. Naopak negativní zpětná vazba je případ, kde zpětná vazba vyrovnává fluktuace na výstupu, což se využívá například v odstředivých regulátorech, které umožňovaly udržovat chod parního stroje ve stálé rychlosti.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us