23
September
2019

Financial instrument /

Finanční nástroj

Business Term of the Day

Definition

A financial instrument is a contract between two or more parties that establishes financial assets and liabilities or equities.

Example sentence

The recent audit of GoldBank discovered that the bank had used several suspicious financial instruments to siphon off money from some of its subsidiaries.

Comment

Financial instruments encompass a diverse range of such instruments as cash, securities, loans, and mortgages, as well as derivatives (e.g. options, forwards, and swaps). In principle, each financial instrument involves an exchange of assets, liabilities, or various rights between the parties involved. One or both parts of the transaction may only be effected at a specific or non-specific future date. Although most instruments are concluded between two parties, some instruments also involve additional parties which may serve as guarantors or intermediaries of the transactions. Financial instruments may be contrasted with investment vehicles, which are entities using various financial instruments in order to achieve their objectives.

Definice

Finanční nástroj je smlouva mezi dvěma nebo více stranami, která zakládá finanční aktiva a závazky.

Příklad použití ve větě

Nedávný audit společnosti GoldBank zjistil, že banka využila několika podezřelých finančních nástrojů k odvedení peněz z některých svých dceřiných společností.

Poznámka

Finanční nástroje zahrnují různorodou škálu nástrojů jako je hotovost, cenné papíry, půjčky a hypotéky stejně jako deriváty (např. opce, forwardy a swapy). V principu každý finanční nástroj zahrnuje výměnu aktiv, závazků nebo různých práv mezi zúčastněnými stranami. Jedna nebo obě části transakce mohou být provedeny v konkrétním nebo nekonkrétním budoucím termínu. Ačkoli většina nástrojů je sjednána mezi dvěma stranami, některé nástroje zahrnují také další strany, které mohou sloužit jako ručitelé nebo prostředníci transakce. Finanční nástroje lze postavit do protikladu s investičními prostředky, což jsou subjekty, které používají různých finančních nástrojů k dosažení svých cílů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us