20
January
2020

Financial statements /

Účetní závěrka

Business Term of the Day

Definition

Financial statements are formal records of a company’s (or other entity’s) financial activities and position.

Example sentence

Following a thorough investigation by its Audit Committee, ACME has announced that its financial statements for 2014 contain serious errors and should not be relied upon.

Comment

There are four basic financial statements: the balance sheet, income statement, statement of retained earnings, and cash flow statement. Other statements are possible as well. They are generally prepared according to generally accepted accounting principles, and countries around the world are beginning to require conformance with International Financial Reporting Standards (IFRS). These statements are generally presented in a company’s annual report, typically accompanied by an auditor’s report certifying the statements’ fairness and accuracy. The annual report often also includes notes to the financial statements explaining items in more detail (these are an inseparable part of the financial statements under Czech law). A group of companies may present consolidated financial statements, which present a single set of financial statements for all of the companies within the group.

Definice

Účetní závěrka je formální záznam finančních aktivit a pozice společnosti (nebo jiné osoby).

Příklad použití ve větě

Na základě podrobného šetření své auditní komise společnost ACME oznámila, že její účetní závěrka za rok 2014 obsahuje závažná pochybení a není spolehlivá.

Poznámka

Účetní závěrku tvoří čtyři základní účetní výkazy: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz nerozděleného ziskuvýkaz o peněžních tocích. Existují také další výkazy. Účetní závěrka se připravuje podle všeobecně uznávaných účetních zásad, a různé země světa začínají požadovat soulad s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (i v češtině se používá zkratka IFRS). Závěrka se zpravidla publikuje ve výroční zprávě společnosti a často ji doprovází auditorská zpráva, která dosvědčuje poctivost a přesnost výkazů. Výroční zpráva také obvykle zahrnuje přílohu k účetní závěrce, která položky vysvětluje podrobněji (a podle českého zákona tvoří nedílnou součást účetní závěrky). Skupina společností může publikovat konsolidovanou účetní závěrku, která představuje jeden soubor účetních výkazů za všechny společnosti ve skupině.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us