29
April
2021

First in, first out/last in, first out (FIFO/LIFO) /

První dovnitř, první ven/Poslední dovnitř, první ven (FIFO/LIFO)

Business Term of the Day

Definition

“First in, first out” (FIFO) and “last in, first out” (LIFO) are accounting policies governing how or at what price inventory items are tracked.

Example sentence

ACME had implemented LIFO accounting during a period of high inflation but had to shift to FIFO accounting due to financial regulations.

Comment

FIFO accounting entails that the oldest recorded goods in inventory are evidenced as the first sold, while LIFO means the most recently recorded items are evidenced as the first sold. In both cases, this involves the items’ costs and not necessarily the physical goods. An entity can defer its taxable income using LIFO accounting by an amount known as the LIFO reserve – the difference between the inventory costs calculated through LIFO and FIFO. Today, LIFO is only used in the United States and is forbidden by such international accounting standards as IFRS.

Definice

„První dovnitř, první ven“ (FIFO) a „poslední dovnitř, první ven“ (LIFO) jsou účetní politiky, které řídí to, jak a za jakou cenu se sledují ceny zásob.

Příklad použití ve větě

Společnost ACME zavedla LIFO účetnictví během období vysoké inflace, ale musela ji změnit na FIFO účetnictví kvůli finančním regulacím.

Poznámka

FIFO znamená, že nejstarší zaznamenané zboží v inventáři je vykázáno jako nejdříve prodané, zatímco LIFO znamená, že jsou poslední zaznamenané položky zaznamenané jako nejdříve prodané. V obou případech se jedná o cenu těchto položek a ne nutně o fyzické zboží. Účetní jednotka může odložit svůj zdanitelný příjem pomocí LIFO účetnictví o částku označovanou jako LIFO rezerva, tj. rozdíl mezi náklady na pořízení zásob vypočítanými pomocí LIFO a FIFO. Dnes se metoda LIFO používá pouze ve Spojených státech a je zakázána mezinárodními účetními standardy, například IFRS.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us