28
April
2020

Five forces model /

Model pěti sil

Business Term of the Day

Definition

The five forces model is an industry analysis tool that takes five competitive forces into account: bargaining power of suppliers, bargaining power of buyers, threat of new entrants, threat of substitute products or services, and rivalry among existing competitors.

Example sentence

ACME conducted an analysis of the social media market using the five forces model and concluded that it is highly competitive and requires constant innovation for profitability.

Comment

The model was developed by Michael E. Porter of Harvard Business School in 1979 as a reaction to SWOT analysis in an effort to develop more rigorous analysis that would cover an entire industry rather than only individual companies. It is frequently used to identify the structure of an industry in order to draw conclusions for corporate strategy. The forces combine to create an industry’s micro environment, which can be used to identify that industry’s intensity of competition and thus its attractiveness (overall profitability). Other analysts have added in various aspects as a sixth force, ranging from government to complementors (businesses selling complementary products or services). These can also be thought of as factors influencing the original five forces, e.g. government regulation can provide barriers to entry for potential competitors.

Definice

Model pěti sil je nástroj pro analýzu odvětví, který bere v úvahu pět konkurenčních sil: vyjednávací sílu dodavatelů, vyjednávací sílu kupujících, hrozbu nově příchozích na trh, hrozbu náhražkových výrobků a služeb a rivalitu mezi stávajícími konkurenty.

Příklad použití ve větě

Společnost ACME provedla analýzu trhu sociálních médií pomocí modelu pěti sil a došla k závěru, že je vysoce kompetitivní a k ziskovosti vyžaduje neustálé inovace.

Poznámka

Tento model vyvinul Michael E. Porter z Harvard Business School v roce 1979 jako reakce na analýzu SWOT v rámci snahy vyvinout důslednější analýzu, která by pokryla celé odvětví namísto jen jednotlivých společností. Často se používá pro rozpoznání struktury odvětví, z čehož lze vyvodit závěry pro podnikovou strategii. Kombinace těchto sil vytváří mikro prostředí daného odvětví, pomocí kterého je možné identifikovat intenzitu konkurence v tomto odvětví a tím i její atraktivitu (celkovou výnosnost). Další analytici přidali šestou sílu v podobě různých jiných aspektů, od státního vlivu po vliv prodejců doplňkových zboží a služeb. Je možné o nich uvažovat také jako o faktorech, které ovlivňují původních pět sil, např. státní regulace mohou tvořit překážky bránící vstupu potenciálních konkurentů na trh.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us