30
December
2020

Fixed income security /

Cenný papír s pevným výnosem

Business Term of the Day

Definition

A fixed income security is an investment instrument that provides the investor with fixed periodic payments.

Example sentence

Because I am a very conservative investor and prefer to have a steady income, fixed income securities make up a large part of my retirement portfolio.

Comment

Among the most common types of fixed income securities are government or corporate bonds issued by companies or national governments when they need to raise long-term funding for any number of various reasons. There are many other types of fixed income securities, however, such as municipal bonds (issued by local municipalities to fund the likes of parks, or roads), treasury bills (which are like government bonds but with short maturities of less than 1 year), or term deposits (which are issued by banks and are similar to savings accounts except that the deposited money cannot be withdrawn at any time the customer’s wishes). The main feature of all these instruments is that they regularly provide their holders with interest payments (coupons) until a maturity date when the investor receives back also the principal. Advantages of these instruments include mainly steady income and relatively low price volatility in comparison to shares, so they are often used to diversify portfolios and reduce their overall risk. On the other, their rates of return typically are relatively low.

Definice

Cenný papír s pevným výnosem je investiční nástroj, který investorovi přináší pravidelný fixní výnos.

Příklad použití ve větě

Protože jsem velmi konzervativní investor a oceňuji pravidelný příjem, cenné papíry s pevným výnosem tvoří značnou část mého důchodového portfolia.

Poznámka

K nejběžnějším typům cenných papírů s pevným výnosem patří vládní nebo podnikové dluhopisy vydávané vládami nebo firmami, když z různých důvodů potřebují získat dlouhodobé finanční prostředky. Existuje ale i mnoho jiných typů cenných papírů s pevným výnosem jako jsou komunální dluhopisy (vydávané místními autoritami k financování záležitostí jako jsou parky nebo silnice), pokladniční poukázky (jsou jako vládní dluhopisy, ale mají kratší splatnost – méně než 1 rok) nebo termínované vklady (vydávané bankami, podobné jako spořící účty, ale uložené peníze nemohou být vybrány kdykoliv si zákazník přeje). Hlavním znakem všech těchto nástrojů je to, že poskytují svým držitelům pravidelné platby úroků (kupony) až do data jejich splatnosti, kdy investor obdrží nazpět také jistinu. Mezi výhody těchto instrumentů patří zejména stálý příjem a relativně nízká cenová volatilita ve srovnání s akciemi, takže jsou často používány k diverzifikaci portfolií a k celkovému snížení míry jejich rizikovosti. Na druhé straně, jejich výnosy jsou obvykle relativně nízké.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us