25
February
2022

Float /

Float

Business Term of the Day

Definition

Float is an amount of money drawn in short-term credit without interest before it is paid back.

Example sentence

Although John did not have sufficient funds in his account to pay the rent, he decided to write a check in hopes that the float would cover him until payday.

Comment

Float most frequently refers to money drawn through credit cards and checks. In case of the former, the float is made possible by a grace period, during which time no interest is charged. The concept is more applicable, however, in those countries where checks are common. In the case of checks, the float is made possible due to the required processing time. When consumers overuse the possibilities offered by such revolving loans, drawing more credit or writing more checks immediately after previous debts are paid from their paychecks, this is called riding the float. This practice is very risky because a single unplanned expense can throw such individual into a debt spiral. When the writer of a check takes advantage of the float for fraudulent purposes, such practice is referred to as kiting. In monetary economics, float refers to the total difference between cash items in the process of collection (e.g., checks written but not yet cleared) and cash items with deferred availability (e.g. bank deposits not yet accessible to the account owners), effectively inflating the total monetary base.

Definice

Float je peněžní částka čerpaná prostřednictvím krátkodobého úvěru bez úroku do doby, než je splacena.

Příklad použití ve větě

Ačkoli John neměl na účtu dost peněz na nájem, rozhodl se vypsat šek v naději, že ho float pokryje do výplaty.

Poznámka

V tomto smyslu float nejčastěji označuje peníze čerpané prostřednictvím kreditních karet a šeků. V případě kreditních karet je float umožněn bezúročným obdobím, během kterého půjčka nepodléhá úroku. Koncept floatu se ale snáze uplatňuje v zemích, kde se běžně používají šeky. V případě šeků je float umožněn nutným časem zpracování. Když spotřebitelé nadužívají možnosti poskytované těmito revolvingovými půjčkami a čerpají další úvěr nebo vypisují další šeky ihned poté, co předchozí dluh splatí výplatou, nazývá se to riding the float. Je to velmi riskantní, protože jediný neplánovaný výdaj může takovou osobu uvrhnout do dluhové pasti. Když vypisovatel šeku využívá floatu k podvodným účelům, označuje se to jako kiting. V peněžní ekonomice pojem float označuje celkový rozdíl mezi hotovostními položkami v procesu výběru (např. vypsané ale ještě nezúčtované šeky) a peněžní položky s odloženou dostupností (např. bankovní vklady, které ještě nejsou dostupné držitelům účtů), a tak v podstatě nafukují celkovou měnovou bázi.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us