9
September
2021

Floating charge /

Pohyblivé zatížení

Business Term of the Day

Definition

A floating charge is a form of credit security wherein the value or quantity of the collateral asset(s) may fluctuate.

Example sentence

Given that its loans were secured by floating charges, it is expected that ACME will have a lot of flexibility in deciding which facilities to sell to repay its debts.

Comment

In contrast to a fixed charge (which relates to a specific asset with a specific value), a floating charge may change in value and/or composition over its existence. It may be offered on all of a company’s assets or even just a class of its assets (e.g., stock). The changes only crystallize or freeze into a fixed charge when payment is not made or the company enters liquidation. This flexibility enables companies to take such actions as replacing machinery used as security without needing to rework its loan contracts. Floating liens and floating mortgages are similar concepts used in certain jurisdictions.

Definice

Pohyblivé zatížení je forma zajištění úvěru, ve kterém hodnota nebo množství zajišťovacích aktiv může kolísat.

Příklad použití ve větě

Jelikož její dluhy byly zajištěny pohyblivým zatížením, očekává se, že ACME bude mít hodně flexibility při rozhodování o tom, jaké zařízení prodat na splacení svých dluhů.

Poznámka

Oproti pevnému zatížení (které se vztahuje ke konkrétnímu aktivu s konkrétní hodnotou) se může hodnota a/nebo složení pohyblivého zatížení změnit během doby jeho trvání. Je možné je nabídnout na všechna aktiva společnosti nebo jen na jednu třídu jejích aktiv (např. akcie). Změny vykrystalizují nebo zamrznou do pevného zatížení, až když je platba provedena nebo společnost vstoupí do likvidace. Tato flexibilita umožňuje společnostem podniknout například náhradu strojů použitých jako zajištění bez nutnosti přepracovat smlouvy o půjčce. Pohyblivé zástavní právopohyblivé hypotéky jsou podobné koncepty, které se používají v určitých jurisdikcích.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us