26
April
2021

Food security /

Potravinová bezpečnost

Business Term of the Day

Definition

The UN Committee on World Food Security defines food security as a situation when „all people at all times have access to sufficient, safe, nutritious food to maintain a healthy and active life.“

Example sentence

During the Covid-19 pandemic, food security became an important topic again because unemployment rates rose and many households all over the world could not afford to buy enough food.

Comment

Achieving food security across the world is included in the UN Sustainable Development Goals. Although food security is most pressing in underdeveloped regions of Africa and Central America, also wealthy countries producing more food than they can ever consume face food security issues. This is because food security is not only about having access to food but also about having money to buy it. The Economic Research Service of the U.S. Department of Agriculture states that 10.5% of U.S. households were food insecure at least for part of the year in 2019 and this number likely rose during the Covid-19 pandemic. In wealthy countries, the endangered groups are mainly among families with children, elderly people, and some ethnic minorities.

Definice

Komise OSN pro světovou potravinovou bezpečnost definuje potravinovou bezpečnost jako situaci, kdy „všichni lidé mají neustálý přístup k dostatečnému množství bezpečného a výživného jídla, aby mohli vést zdravý a aktivní život.“

Příklad použití ve větě

Během pandemie Covid-19 se potrvainová bezpečnost stala opět důležitým tématem, protože míra nezaměstnanosti vzrůstala a mnoho domácností po celém světě si nemohlo dovolit nakoupit dostatek jídla.

Poznámka

Dosažení potravinové bezpečnosti všude na světě je zahrnuto v Cílech OSN pro udržitelný rozvoj. Ačkoliv je potravinová bezpečnost naléhavým tématem zejména v málo rozvinutých oblastech Afriky a střední Ameriky, také bohaté země, které produkují více jídla, než mohou kdy spotřebovat, čelí problémům s potravinovou bezpečností. Je to dáno tím, že potravinová bezpečnost není jen o přístupu k jídlu, ale také o tom, mít peníze k jeho nákupu. Oddělení ekonomického výzkumu amerického ministerstva zemědělství uvádí, že v roce 2019 nebylo alespoň část roku ve stavu potravinové bezpečnosti 10,5 % domácností a toto číslo nejspíš během pandemie koronaviru vzrostlo. V bohatých zemích mezi ohrožené skupiny patří zejména rodiny s dětmi, starší lidé a některé etnické menšiny.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us