22
August
2016

Forward-looking statement /

Výhledové prohlášení

Business Term of the Day

Definition

Forward-looking statements comprise speculative information provided to current or potential investors.

Example sentence

This press release contains forward-looking statements giving ACME’s current expectations regarding its repurchase plan. These statements are subject to uncertainties and may change over time.

Comment

Also known as forward-looking information, this term generally comprises such predictions as future earnings, future plans, and expected regulation. These expectations generally include certain assumptions, such as projections about whether current trends will continue. Given that the future is inherently different from historical fact and cannot be known, these statements may turn out to be different than reality. In such cases, the companies or individuals providing the forward-looking information will not be held liable for this difference if they made the statements in good faith (i.e., it cannot be proven that they knew it was false or misleading) or they also provided safe harbor statements identifying the information as forward looking and providing meaningful cautions. There is no legal requirement to update forward-looking statements even if new information comes to light demonstrating their falsity.

Definice

Výhledové prohlášení sestává ze spekulativních informací poskytnutých současným nebo potenciálním investorům.

Příklad použití ve větě

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení představující aktuální očekávání společnosti ACME ohledně jejího plánu na zpětný odkup. Tato prohlášení podléhají nejistotám a mohou se časem měnit.

Poznámka

Označují se také jako výhledové informace. Tento termín obecně obsahuje predikce jako budoucí zisky, budoucí plány a očekávané regulace. Tato očekávání obecně zahrnují určité předpoklady, například projekce toho, zda budou pokračovat aktuální trendy. Vzhledem k tomu, že budoucnost je ze své podstaty odlišná od historických skutečností a není možné ji poznat, může se ukázat, že tato prohlášení jsou odlišná od skutečnosti. V takových případech společnosti nebo osoby poskytující tyto výhledové informace nebudou za tyto rozdíly odpovědné, pokud tato prohlášení učinily v dobré víře (tj. nelze dokázat, že o nich věděly, že jsou nepravdivé nebo zavádějící), nebo pokud také poskytly prohlášení o bezpečném přístavu, které identifikuje tyto informace jako výhledové a poskytly smysluplná upozornění. Neexistuje žádný právní požadavek aktualizovat výhledová prohlášení, pokud vyjdou najevo nové informace, které prokazují jejich nepravdivost.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us