19
August
2020

Free trade area /

Zóna volného obchodu

Business Term of the Day

Definition

A free trade area consists of signatory countries that have reached a free trade agreement limiting or completely removing tariffs, quotas, and other trade barriers among one another and thus encourages businesses within this area unrestrictedly to export and import their goods and services.

Example sentence

In the aftermath of Brexit, Boris Johnson stated his opinion that the best way forward would be to set up a free trade area without any accompanying political alliance between Britain, the EU, and other partners.

Comment

A free trade area may be thought of as one of the lowest stages of economic integration, further stages being customs union, single market, economic and monetary union, and finally complete economic (and political) integration. All efforts toward economic integration are based on the idea that free trade brings more benefits to those parties involved than does protectionism. Today, there are hundreds of free trade areas all over the world. To mention just a couple, there is NAFTA (recently updated and now formally known as USMCA), which includes the United States, Canada and Mexico, and the ASEAN Free Trade Area, which encompasses 10 Southeast Asian countries. Although free trade areas may bring great economic benefits, critics point out that integrating countries at different stages of economic development (typically developed economies and economies where most people work in agriculture) can effectively relegate those members that are less developed countries to a status as suppliers of primary resources and cheap labor, thereby maintaining their position as less developed economies.

Definice

óna volného obchodu sestává ze signatářských zemí dohody o volném obchodu, která omezuje či zcela odstraňuje cla, kvóty a jiné překážky obchodu mezi těmito zeměmi a podporuje tak podniky v této zóně v neomezeném exportu a importu jejich zboží a služeb.

Příklad použití ve větě

Po vystoupení Británie z Evropské unie Boris Johnson uvedl, že nejlepší bude, když se mezi Británií, EU a dalšími partnery vytvoří zóna volného obchodu bez jakékoli doprovodné politické aliance.

Poznámka

Zóna volného obchodu může být pokládána za jeden z nejnižších stupňů ekonomické integrace, přičemž dalšími stupni jsou celní unie, společný trh, hospodářská a monetární unie a konečně plná ekonomická (a politická) integrace. Veškeré úsilí o ekonomickou integraci je postaveno na myšlence, že volný obchod přináší zúčastněným stranám více výhod než protekcionismus. Dnes existuje po celém světě stovky různých zón volného obchodu. Abychom zmínili alespoň některé, NAFTA (nedávno aktualizována a dnes formálně známá jako USMCA) sestává ze Spojených států, Kanady a Mexika, zóna volného obchodu ASEAN zase pokrývá 10 států jihovýchodní Asie. Ačkoli zóny volného obchodu mohou přinést velké ekonomické výhody, kritici poukazují na to, že integrace zemí na různých stupních ekonomického vývoje (typicky rozvinuté ekonomiky a ekonomiky, kde většina obyvatelstva pracuje v zemědělství) v podstatě dělá z méně rozvinutých ekonomik dodavatele primárních surovin a levné pracovní síly, čímž je udržuje na pozici méně rozvinutých ekonomik.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us