31
October
2017

Fund of funds /

Fond fondů

Business Term of the Day

Definition

A fund of funds is an investment fund which invests in other funds rather than in stocks, bonds, derivatives, and other securities.

Example sentence

After several years of investing in a fund of funds with lackluster results, Ann decided to withdraw and instead invest in several select mutual funds.

Comment

One supposed benefit of investing in a fund of funds (or FOF) is the professional selection of the underlying funds. On the other hand, the investor has to pay fees and provisions for the services of the FOF’s managers, and therefore an investment into an FOF is less profitable than would be an independent investment into the same underlying funds. As with other funds, the portfolio and the relative allocation into the underlying funds may be tailored for a “conservative” or “growth” strategy. There are various types of FOFs, such as funds of hedge funds or funds of private equity funds.

Definice

Fond fondů je investiční fond, který investuje do jiných fondů místo akcií, dluhopisů, derivátů a dalších cenných papírů.

Příklad použití ve větě

Po několika letech, kdy Anna investovala do fondu fondů s nevalnými výsledky, se rozhodla odejít a namísto toho investovat do několika vybraných podílových fondů.

Poznámka

Jednou z předpokládaných výhod investice do fondu fondů je profesionální výběr podkladových fondů. Na druhou stranu investor musí platit za služby manažerů fondu fondů poplatky a provize a tím pádem investice do fondu fondů je méně zisková než nezávislá investice do stejných podkladových fondů. Jako u ostatních fondů může portfolio a relativní alokace do podkladových fondů být upraveno na míru „konzervativní“ nebo „růstové“ strategii. Existují různé typy fondů fondů jako fondy hedge fondů nebo fondy private equity fondů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us