3
April
2018

Fundamental analysis /

Fundamentální analýza

Business Term of the Day

Definition

Fundamental analysis is a process of determining the intrinsic (or “fundamental”) value of a specific company or stock.

Example sentence

Even though our fundamental analysis had long indicated ABC to be undervalued, we ultimately were forced to sell its stock when we recognized we had been overestimating its growth potential and underestimating its riskiness.

Comment

Fundamental analysis is based on a premise that the intrinsic value of a stock may be different than its market price (and therefore is at odds with the efficient market hypothesis). Such analysis examines the profitability, future growth prospects, and risks associated with a company to determine its fundamental value. Although analytical approaches vary widely, a common method termed discounted cash flow analysis involves forecasting a company’s future cash flows from the present to infinity and then discounting those cash flows back to the present at one or more discount rates that reflect the risks associated with those cash flows. Some simpler forms of fundamental analysis may, for example, focus in upon what P/E ratio would most appropriately reflect the value of a given stock. A company whose intrinsic value is higher than its share price is regarded as undervalued and is potentially attractive to value investors. Fundamental analysis can be contrasted with technical analysis, which endeavors to predict future price developments on the basis of the historic prices and traded volumes of a given stock.

Definice

Fundamentální analýza je proces ke stanovení vnitřní (neboli „fundamentální“) hodnoty určité společnosti nebo akcie.

Příklad použití ve větě

Ačkoli naše fundamentální analýza dlouho indikovala, že je společnost ABC podhodnocená, nakonec jsme byli nuceni akcie prodat, když jsme zjistili, že jsme nadhodnocovali její růstový potenciál a podhodnocovali její rizikovost.

Poznámka

Fundamentální analýza je založena na premise, že vnitřní hodnota akcie může být odlišná od její tržní ceny (a je tedy v rozporu s hypotézou efektivních trhů). Tato analýza zkoumá ziskovost, budoucí růstové vyhlídky a rizika spojená se společností pro stanovení její fundamentální hodnoty. Přestože existují velmi různé analytické přístupy, jedna obvyklá metoda nazývaná analýza diskontovaných peněžních toků zahrnuje predikci budoucích peněžních toků společnosti od současnosti do nekonečna, a následné diskontování těchto peněžních toků do přítomnosti jednou nebo více diskontních sazeb, které odrážejí rizika spojená s těmito peněžními toky. Některé jednodušší formy fundamentální analýzy se mohou například zaměřovat na to, který P/E poměr by nejvhodněji odrážel hodnotu dané akcie. Společnost, jejíž vnitřní hodnota je vyšší, než cena její akcie je považována za podhodnocenou a je potenciálně atraktivní pro hodnotové investory. Fundamentální analýzu lze postavit do protikladu k technické analýze, která se snaží predikovat vývoj ceny na základě historických cen a objemů obchodů s danou akcií.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us