23
August
2021

Global warming /

Globální oteplování

Business Term of the Day

Definition

Global warming refers to the rising average temperature of the Earth’s atmosphere caused by human activities.

Example sentence

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) has recently warned that global warming is widespread and rapid and that we must work harder to cut carbon emissions.

Comment

In contrast to the term climate change, which is used in reference to both human and naturally induced climate changes, global warming is generally used in reference to rising temperatures observed in past decades that are believed to be caused by humans. Weather patterns are usually compared to the preindustrial period (1850–1900), while the greatest increase of average temperature is observed since the 1950s. Since the industrial revolution, which brought the burning of fossil fuels, the concentration of so-called greenhouses gases (mainly carbon dioxide) in the atmosphere is increasing, and a result of this is a rise of global average temperature by about 1.2 degree Celsius. One of the consequences of global warming is a growing frequency of extreme weather conditions that we are currently experiencing.

Definice

Globálním oteplováním se rozumí zvyšování průměrné teploty zemského atmosféry, které je zapříčiněno lidskou činností.

Příklad použití ve větě

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) nedávno varoval, že globální oteplování je všudypřítomné a rychlé a že se musíme více snažit o snížení emisí uhlíku.

Poznámka

Na rozdíl od termínu změna klimatu, který se používá jak v souvislosti se změnami klimatu způsobenými člověkem tak takovými, ke kterým dochází přirozeně, termín globální oteplování se obecně používá v souvislosti s rostoucími teplotami vysledovanými v posledních desetiletích, u kterých se má za to, že jsou způsobeny člověkem. Charakter počasí se obvykle srovnává s předindustriálním obdobím (1850-1900), přičemž největší nárůst průměrné teploty je pozorován od 50. let 20. století. Od průmyslové revoluce, která přinesla spalování fosilních paliv, roste koncentrace tzv. skleníkových plynů (zejm. oxidu uhličitého) v atmosféře, výsledkem čehož je zvýšení průměrné globální teploty přibližně o 1,2 stupně Celsia. Důsledkem globálního oteplování jsou mimo jiné i častější extrémní projevy počasí, které v současné době zažíváme.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us