11
May
2020

Gold standard /

Zlatý standard

Business Term of the Day

Definition

The gold standard is a monetary system in which the value of money is backed by gold and, therefore, banknotes can be converted into a corresponding amount of gold at any time.

Example sentence

Although most economists do not think that returning to the gold standard is an option today, there are still proponents of this idea, one of the best known of whom is the U.S. president Donald Trump.

Comment

As opposed to a so-called fiat money system, under the gold standard the value of money is based upon gold. In Europe, the first instruments similar to paper money appeared in the 16th century, but it took another two centuries until paper money began to dominate as a more practical means of paying for goods than was gold. The gold standard constitutes a kind of compromise between paper money and gold. In the system of the so-called classical gold standard, which dominated in international trade from 1871 until the First World War, most countries defined the values of their currencies in terms of gold, and trade between them was settled by actually exchanging gold. Most countries abandoned the gold standard system during the Great Depression of the 1930s, however, because linking the value of money to gold made it impossible to grow the money supply and hence combat the crisis.

Definice

Zlatý standard je monetární systém, ve kterém jsou peníze kryty zlatem, a tudíž mohou být kdykoliv směněny za odpovídající množství zlata.

Příklad použití ve větě

Ačkoli si většina ekonomů nemyslí, že návrat ke zlatému standardu dnes ještě přichází v úvahu, stále existují proponenti této myšlenky, přičemž jeden z nejznámějších z nich je americký prezident Donald Trump.

Poznámka

Na rozdíl od sytému tzv. fiat money, v systému zlatého standardu je hodnota peněz odvozena od zlata. V Evropě se první instrumenty podobné papírovým penězům objevují v 16. století, nicméně trvalo další dvě století, než papírové peníze převládnou jako praktičtější prostředek platby za zboží než zlato. Zlatý standard je svým způsobem kompromis mezi papírovými penězi a zlatem. V systému, který nazýváme klasickým zlatým standardem, který dominoval mezinárodnímu obchodu od roku 1871 do první světové války, definovala většina zemí hodnotu své měny na základě zlata a obchod mezi zeměmi byl vskutku vypořádáván výměnou zlata. Většina zemí ovšem opustila systém zlatého standardu během Velké hospodářské krize ve 30. letech 20. století, protože navázání hodnoty peněz na zlato znemožňovalo zvýšit peněžní zásobu a bojovat tak s krizí.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us