9
February
2016

Goodwill /

Goodwill

Business Term of the Day

Definition

Goodwill constitutes that portion of a company’s value that cannot be attributed directly to its net assets.

Example sentence

With rising interest rates and decreased consumer demand, ACME announced it was writing down goodwill from its acquisition of RoadRun by $12.5 million.

Comment

In accounting, goodwill is an intangible asset most commonly determined by calculating the difference between a company’s purchase price and its book value or net asset value (total assets − total liabilities) at the purchase date. This premium represents the value of the company that cannot otherwise be measured, such as the value it derives from its brand (its brand equity) and existing customer base. In certain cases, when a company has a poor reputation or endured a scandal, goodwill can even be negative. Both US and international accounting standards require that goodwill be tested at least annually for impairment (whether it has gone down in value and must be written down).

Definice

Goodwill představuje část hodnoty společnosti, kterou nelze přímo přisoudit jejím aktivům.

Příklad použití ve větě

S rostoucími úrokovými sazbami a sníženou spotřebitelskou poptávkou společnost ACME oznámila, že odepisuje goodwill ze své akvizice společnosti RoadRun o 12,5 milionu dolarů

Poznámka

V účetnictví je goodwill nehmotné aktivum nejčastěji určované vypočítáním rozdílu mezi kupní cenou společnosti a její účetní hodnotou neboli čistou hodnotou aktiv (celková aktiva – celkové závazky) k datu koupě. Tato prémie představuje hodnotu společnosti, která nejde jinak měřit, například hodnota, která plyne z její značky (její hodnota značky) a stávající zákaznickou základnou. Za určitých případů, když má společnost špatnou reputaci nebo prošla skandálem, může být goodwill i záporný. Jak americké tak mezinárodní účetní standardy požadují, aby byl goodwill testován nejméně jednou ročně kvůli snížení hodnoty (zda klesnul na hodnotě a musí být odepsán).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us