27
February
2017

Grace period /

Bezúročné období

Business Term of the Day

Definition

A grace period is a time period after a loan is granted during which a reduced or zero interest rate is charged.

Example sentence

In the hopes of attracting new customers, Angel Bank introduced a new credit card with an extended grace period of two months.

Comment

A grace period may be applied to any type of loan, but the practice is perhaps most commonly associated with credit card debt. In such case, the grace period is usually calculated from the end of a credit card’s billing cycle. Money spent and unpaid during the grace period can be referred to as float. Grace periods are also commonly applied to development loans, such as those issued by the Asian Development Bank. The term is also used more generally to denote a period after any deadline when late fulfillment is still tolerated. In law, the term grace period may be applied to a temporary period before a new regulation comes into force which allows time for relevant entities to adjust to the new conditions.

Definice

Bezúročné období je období po udělení úvěru, za které je účtována snížená nebo nulová úroková sazba.

Příklad použití ve větě

Angel Bank zavedla novou kreditní kartu s bezúročným obdobím prodlouženým na dva měsíce, v naději, že přiláká nové zákazníky.

Poznámka

Bezúročné období je možné použít na libovolný typ úvěru, ale tato praxe se asi nejčastěji spojuje s dluhem z kreditní karty. V takovém případě se bezúročné období počítá od konce zúčtovacího období kreditní karty. Peníze, které byly utraceny a jsou nezaplacené během bezúročného období, se mohou označovat jako float. Bezúročná období se také běžně používají pro rozvojové půjčky, jaké například poskytuje Asian Development Bank. Anglický termín se také používá obecně pro označení období po nějakém termínu, kdy je pozdní dokončení ještě tolerováno. V právním odvětví se anglický termín „grace period“ používá pro přechodné období předtím, než nové předpisy nabudou účinnosti, které umožní příslušným osobám přizpůsobit se novým podmínkám.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us