2
December
2016

Grandfather clause /

Ustanovení o ochraně předchozího stavu

Business Term of the Day

Definition

A grandfather clause is a provision stipulating that a newly introduced principle shall not be applied in certain cases.

Example sentence

The unions agreed with ACME’s new hiring policy with the condition that it will include a grandfather clause specifying that existing employees will not be subject to the more stringent requirements.

Comment

Related terms include grandfathering and grandfather rights. Such clauses may be applied to new laws, technical standards, or contracts. A grandfather clause exempts certain entities from having to fulfil the conditions of the new regulation due to some preexisting conditions. The term originated in the late 19th century in southern US states in relation to certain constitutional provisions which explicitly specified that people whose ancestors (e.g. grandfathers) had the right to vote would retain their right to vote despite newly introduced conditions, such as poll taxes and literacy tests. Such provisions were intended to maintain the rights of white voters while preventing blacks from voting. Nevertheless, the term as used today does not bear such a negative connotation and is used in a wide range of sectors.

Definice

Ustanovení o ochraně předchozího stavu stanoví, že nově zavedený princip nebude v určitých případech používán.

Příklad použití ve větě

Odbory souhlasily s novou náborovou politikou společnosti ACME za podmínky, že bude zahrnovat ustanovení o ochraně předchozího stavu, které uvede, že stávající zaměstnanci nebudou podrobeni přísnějším požadavkům.

Poznámka

Také označovaná jako historická nebo tradiční práva. Takové klauzule se mohou vztahovat na nové zákony, technické standardy i smlouvy. Ustanovení o ochraně předchozího stavu vyjímá určité entity z povinnosti plnit podmínky nové regulace kvůli podmínkám, které existovaly před jejich zavedením. Tento termín pochází z konce 19. století z jižních států USA v souvislosti s určitými ústavními ustanoveními, které výslovně uváděly, že lidem, jejichž předkové (např. dědové) měli právo volit, zůstane jejich volební právo navzdory nově zavedeným podmínkám, například daň z hlavy a test gramotnosti. Záměrem těchto ustanovení bylo udržet práva bílých voličů a zároveň zabránit ve volení černochům. Navzdory tomu termín, jak je užíván dnes, nenese takto negativní konotace a je často používán v řadě různých sektorů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us