27
August
2021

Greenhouse gases /

Skleníkové plyny

Business Term of the Day

Definition

Greenhouse gases are gases in the Earth’s atmosphere which, by absorbing and reradiating infrared radiation, contribute to the warming of the Earth’s surface.

Example sentence

Significant increase in the number of electric vehicles could lead to important reductions in greenhouse gas emissions from the transportation sector.

Comment

Scarcely any life would be possible on Earth without greenhouse gases, because its surface would be too cold. There are naturally occurring greenhouse gases, such as water vapor, CO2, and methane. Since the industrial revolution, however, the amount of anthropogenic carbon emissions and emissions of other greenhouse gases into the atmosphere has increased greatly – to levels bringing about what we call global warming, a human-induced rise in average temperatures that is already too high and has undesirable impacts on life on the Earth.

Definice

Skleníkové plyny jsou plyny v zemské atmosféře, které pohlcováním a zpětným vyzařováním infračerveného záření přispívají k oteplování zemského povrchu.

Příklad použití ve větě

Výrazné zvýšení počtu elektrických vozidel by mohlo vést k podstatnému snížení emisí skleníkových plynů pocházejících z dopravy.

Poznámka

Bez skleníkových plynů by na Zemi nebyl možný téměř žádný život, protože její povrch by byl příliš studený. Existují přirozeně se vyskytující skleníkové plyny jako je například vodní pára, CO2 nebo metan. Od průmyslové revoluce se však v atmosféře velmi zvýšilo množství antropogenních emisí uhlíku a dalších skleníkových plynů, a to až na úroveň, která přinesla to, čemu říkáme globální oteplování - člověkem vyvolaný nárůst průměrných teplot, který je již příliš vysoký a má nežádoucí dopady na život na zemi.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us