4
August
2022

Greenwashing /

Natírání na zeleno

Business Term of the Day

Definition

Greenwashing is an effort to present an organization as environmentally friendly even though that is not actually the case.

Example sentence

MegaMunch was accused of greenwashing after its marketing campaign focused on its use of recycled paper for takeaway packaging, neglecting the much more serious environmental impact of its entire food production chain.

Comment

Greenwashing may take many forms. Companies may present minor green improvements while glazing over much more significant environmental impacts, brand themselves as green (for example, by adding “Eco-“ in front of their business name) without any substantiation, or simply make up facts to enhance their green image.

Definice

Natírání na zeleno je snaha představit organizaci jako ohleduplnou k životnímu prostředí ačkoli tomu tak ve skutečnosti není.

Příklad použití ve větě

Společnost MegaMunch byla obviněna z natírání na zeleno poté, co se její marketingová kampaň soustředila na to, že pro balíčky s sebou využívá recyklovaný papír, zatímco zanedbává mnohem vážnější dopady celého jejího potravinového výrobního řetězce.

Poznámka

Natírání na zeleno může mít mnoho forem. Společnosti mohou prezentovat drobná „zelená“ zlepšení, zatímco přehlížejí mnohem vážnější dopady na životní prostředí. Mohou svou značku stylizovat jako zelenou bez jakéhokoli opodstatnění (například přidáním předpony „Eko-” před své obchodní jméno) nebo přímo falšovat fakta za účelem vylepšení své zelené image.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us