1
March
2017

Groupthink /

Syndrom skupinového myšlení

Business Term of the Day

Definition

Groupthink refers to the tendency for people in a group to conform to the majority opinion despite their actual individual opinions.

Example sentence

I think the board’s latest decision is a prime example of groupthink. When I spoke with individual members in private, they expressed concerns none of which were discussed at the meeting!

Comment

Groupthink is an example of faulty decision-making and as such may lead to the enactment of policies and other decisions which are harmful for the given organization. Factors that contribute to a higher risk of groupthink include strong and vocal leadership as well as high group homogeneity and cohesiveness. Methods used to avoid groupthink include encouraging criticism, collecting individual opinions separately before initiating discussion, appointing a devil’s advocate, excluding the leader from discussion, and promoting workplace diversity.

Definice

Syndrom skupinového myšlení označuje tendenci lidí ve skupině souhlasit s většinovým názorem navzdory svému vlastnímu individuálnímu názoru.

Příklad použití ve větě

Myslím, že poslední rozhodnutí představenstva je skvělým příkladem syndromu skupinového myšlení. Když jsem s jednotlivými členy mluvila v soukromí, vyjádřili své obavy, které se ale na schůzi neprobíraly!

Poznámka

Syndrom skupinového myšlení je příkladem chybného rozhodování a jako takový může vést k přijetí politik a jiných rozhodnutí, které jsou pro danou organizaci škodlivé. Faktory, které přispívají k vyššímu riziku tohoto syndromu, zahrnují silné a výřečné vedení, jakož i vysokou homogenitu a soudržnost skupiny. Metody, které se používají k předejití syndromu skupinového myšlení, zahrnují povzbuzování ke kritice, oddělené sbírání názorů jednotlivých členů před zahájením diskuze, zvolení ďáblova advokáta, vyloučení vůdce skupiny z diskuze a podporu diverzity na pracovišti.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us