8
December
2020

Hedge fund /

Hedge fond

Business Term of the Day

Definition

Hedge funds are managed investment funds that engage in risky investment and so are available only to accredited investors.

Example sentence

In an effort to beat the market and provide returns in this period of uncertainty, ACME increased the complexity of the formulas it uses to determine which investments its RunRun hedge fund will select.

Comment

Similarly to mutual funds, hedge funds offer investors opportunities to pool resources to share in a diversified portfolio with a single investment. Unlike mutual funds, hedge funds are available only to investors (individuals or institutional investors) who are judged by a regulatory agency to have the knowledge and means not to require certain regulations and are known as accredited investors. This freedom from regulation means hedge funds are able to invest in more complex instruments (e.g., derivatives) and make greater use of leverage. These complex investments make hedge funds more risky investments, with potentially high returns even during market downturns but also potential losses even during rising markets.

Definice

Hedge fondy jsou řízené investiční fondy, které podnikají rizikové investice, takže jsou dostupné jen akreditovaným investorům.

Příklad použití ve větě

V rámci snahy porazit trh a poskytnout výnosy v tomto období nejistoty společnost ACME zvýšila komplexnost vzorců, které využívá pro stanovení investic, které bude vybírat její hedge fond RunRun.

Poznámka

Hedge fondy (nebo také hedgové fondy), obdobně jako podílové fondy, nabízejí investorům příležitost sdružit zdroje, aby se jedinou investicí podíleli na diverzifikovaném portfoliu. Oproti podílovým fondům jsou hedge fondy dostupné pouze pro investory (osoby nebo institucionální investory), které podle posouzení regulačního orgánu mají dostatečné znalosti a prostředky, aby nepotřebovaly plnit určité normy, a označují se jako akreditovaní investoři. Tato svoboda od regulací znamená, že hedge fondy mohou investovat do komplexnějších instrumentů (např. derivátů) a využívat vyšší finanční páku. Kvůli těmto komplexním investicím jsou hedge fondy rizikovějšími investicemi s potenciálně vysokými výnosy i během období tržního poklesu, ale také potenciálními ztrátami i během období rostoucích trhů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us