28
June
2019

Historical cost /

Historická cena

Business Term of the Day

Definition

Historical cost is an unchanging measure of accounting value corresponding to an asset’s acquisition cost.

Example sentence

Because of the bad timing in selling off the arc welders, Cee-Light Inc. was unable to recover more than one-half of the historical cost of that equipment.

Comment

Historical cost is the value that gets recorded into the bookkeeping when an asset is acquired or produced. Fixed assets, such as plant and machinery, are valued at historical cost. This value remains recorded in the accounting even though that asset’s accounting value will change over time through, for example, depreciation and amortization. An asset’s market value may also increase or decrease over time. This is why historical cost in most cases does not accurately represent an asset’s current value and fair value valuation based upon market prices is used instead.

Definice

Historická cena je neměnná míra účetní hodnoty odpovídající pořizovací ceně aktiva.

Příklad použití ve větě

Kvůli špatnému načasování výprodeje obloukových svářeček společnost Cee-Light Inc. nedokázala získat zpět více než polovinu historické ceny tohoto vybavení.

Poznámka

Historická cena je hodnota, která se zaznamená do účetních knih v okamžiku, když je aktivum pořízeno nebo vyrobeno. Dlouhodobá aktiva, jako závody a stroje, se oceňují historickou hodnotou. Tato hodnota zůstává zaznamenána v účetnictví, ačkoli účetní hodnota aktiva se bude měnit v čase prostřednictvím například odpisů nebo amortizace. Tržní hodnota aktiva se také může zvyšovat nebo snižovat v čase. Proto ve většině případů historická cena neodráží aktuální hodnotu aktiva, a místo ní se používá ocenění reálnou hodnotou založené na tržních cenách.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us