21
September
2018

Holding company /

Holdingová společnost

Business Term of the Day

Definition

A holding company is an entity that owns a majority share in one or (typically) more other companies and usually does not itself sell any products or services outside of the group.

Example sentence

At the general meeting, the majority owner unveiled his plans to establish AlphaCorp as a new holding company for the entire group.

Comment

Also referred to as a holding, such a parent company is typically used to consolidate ownership of several subsidiaries into a corporate group. A holding company issues consolidated financial statements reflecting the financial position of the entire group. It may also provide administrative, financial and similar services to its subsidiaries on an arm’s length basis.  One advantage of forming a corporate group instead of concentrating all the assets, liabilities and business operations into one large company is that each subsidiary independently has limited legal and financial liability. This means that, in case of bankruptcy, each company within a group (generally) has total liability in relation to its own creditors only up to the amount of its equity. Even though the holding company would experience a loss in the case of a subsidiary’s going bankrupt, its own capital (and that of other subsidiaries) would be safe.

Definice

Holdingová společnost je osoba, která vlastní většinový podíl v jedné nebo (typicky) v několika jiných společnostech a obvykle sama neprodává žádné produkty ani služby mimo skupinu.

Příklad použití ve větě

Na valné hromadě majoritní vlastník odhalil své plány založit společnost AlphaCorp coby novou holdingovou společnost pro celou skupinu.

Poznámka

Také se nazývá holding. Tato mateřská společnost se typicky používají pro konsolidaci vlastnictví několika dceřiných společností do podnikové skupiny. Holdingová společnost vydává konsolidovanou účetní závěrku, která odráží finanční pozici celé skupiny. Může také poskytovat administrativní, finanční a podobné služby svým dceřiným společnostem dle tržních podmínek. Jednou výhodou pro tvorbu skupiny podniků oproti koncentraci všech aktiv, závazků a obchodních operací do jedné velké společnosti je, že každá dceřiná společnost má samostatnou omezenou právní a finanční odpovědnost. To znamená, že v případě bankrotu (obecně) každá společnost ve skupině má celkovou odpovědnost svým věřitelům pouze do výše svého vlastního kapitálu. Ačkoli v případě bankrotu dceřiné společnosti utrpí holdingová společnost ztrátu, její vlastní kapitál (a kapitál ostatních dceřiných společností) je v bezpečí.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us