5
April
2019

Hurdle rate /

Požadovaná návratnost

Business Term of the Day

Definition

A hurdle rate is the minimum rate of return a particular investment is expected to earn.

Example sentence

Even though our proposed project’s internal rate of return exceeded our company’s hurdle rate for similar projects, the CEO did not approve it because he considered it excessively risky.

Comment

Also referred to as a minimum acceptable rate of return, companies typically use hurdle rates for evaluating projects and making go/no-go decisions on whether or not to invest into them. For example, the management of a manufacturing company may decide to invest in robotizing its assembly line only if the returns from such an investment will exceed the company’s weighted average cost of capital (WACC). In this case, the WACC is the hurdle rate. To be approved, the investment plan must include a solid plan for how to reach or exceed this rate of return. In a different context, some investment funds define a level of performance – also termed a hurdle rate – above which they will be entitled to charge a performance fee.

Definice

Požadovaný výnos je míra výnosnosti, která se od určité investice očekává.

Příklad použití ve větě

Ačkoli vnitřní míra návratnosti našeho navrhovaného projektu překročila požadovanou návratnost, kterou naše společnost vyžaduje pro podobné projekty, generální ředitel jej neschválil, protože jej požadoval za příliš rizikový.

Poznámka

Také se nazývá minimální přijatelná návratnost. Společnosti typicky používají požadovanou návratnost pro požadovanou návratnost pro vyhodnocení projektů a rozhodování pro nebo proti investicím do nich. Například management výrobní společnosti se může rozhodnout investovat do robotizace své výrobní linky, pouze pokud návratnost z této investice překročí vážené průměrné kapitálové náklady (WACC). V tomto případě pak je právě WACC požadovanou návratností. Aby byl investiční plán schválen, musí obsahovat solidní plán na dosažení nebo překonání této návratnosti. V jiném kontextu některé investiční fondy definují úroveň výkonu – také nazývanou požadovaná návratnost – nad kterou mají nárok si účtovat výkonnostní odměnu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us