21
July
2021

IFRS /

IFRS

Business Term of the Day

Definition

IFRS, or International Financial Reporting Standards, are standards on accounting and financial reporting issued by the IFRS Foundation with the objective of unifying financial reporting globally.

Example sentence

The IFRS foundation is currently working on setting standards for sustainability-related disclosures focused on enterprise value.

Comment

As cross-border movement of capital has become very common, the goal of IFRS is to make financial reporting of businesses comparable across regions and countries and thereby make investors’ decision-making easier. These international standards should bring transparency, accountability, and efficiency into financial markets, and most countries in the world, with the major exceptions being the U.S.A. and China, require or at least permit the use of IFRS. The U.S.A. has its GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) and is collaborating with the IFRS Foundation to converge these two sets of standards. 

Definice

IFRS neboli Mezinárodní standardy účetního výkaznictví jsou standardy účetního a finančního výkaznictví vydané Nadací IFRS s cílem sjednotit účetní výkaznictví na celém světě.

Příklad použití ve větě

Nadace IFRS v současné době pracuje na stanovení standardů pro zveřejňování informací o udržitelnosti souvisejících s hodnotou podniku.

Poznámka

Vzhledem k tomu, že přeshraniční pohyb kapitálu je dnes velmi běžná věc, cílem IFRS je zajistit, aby finanční výkaznictví firem v různých regionech a státech bylo srovnatelné, díky čemuž se investoři mohou jednodušeji rozhodovat. Tyto mezinárodní standardy mají na finanční trhy přinášet transparentnost, odpovědnost a efektivitu a většina zemí světa, s významnými výjimkami USA a Číny, používání IFRS vyžaduje nebo alespoň povoluje. USA mají své GAAP (obecně uznávané účetní zásady) a spolupracují s Nadací IFRS na sbližování těchto dvou souborů standardů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us