23
June
2022

Income disparity /

Příjmová nerovnost

Business Term of the Day

Definition

Income disparity is the difference in incomes of various groups of individuals and households within a population.

Example sentence

The government was criticized for proposing a tax exemption for certain investments because it could potentially further increase income disparity.

Comment

Also called income inequality, it is part of the broader problem of economic inequality together with wealth inequality. These inequalities are most commonly measured by the Gini coefficient (where 0 represents perfect equality and 1 represents absolute inequality of just one person in a large population owning all wealth). Although unequal distribution of incomes has existed in all human societies, the concentration of wealth and incomes in many developed countries has been intensifying throughout recent history. In the US, for example, the top 20% of earners currently make more than the bottom 80% combined.

Definice

Příjmová nerovnost označuje rozdíly v příjmech různých skupin obyvatel a domácností v populaci.

Příklad použití ve větě

Vláda byla kritizována za návrh daňové výjimky pro určité investice, protože by mohla potenciálně dále zvýšit příjmovou nerovnost.

Poznámka

Nerovnost příjmů je součástí širší problematiky hospodářské nerovnosti společně s nerovností bohatství. Tyto nerovnosti se nejčastěji měří Giniho koeficientem (kde 0 představuje dokonalou rovnost a 1 představuje absolutní nerovnost, kdy jen jedna osoba ve velké populaci vlastní všechno bohatství). Ačkoli nerovné rozdělení příjmů existovalo ve všech lidských společnostech, koncentrace bohatství a příjmů v mnoha rozvinutých zemích se v nedávné historii prohlubovala. Například v USA 20 % lidí s nejvyššími příjmy dnes vydělává více, než všichni lidé ve spodních 80 %.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us