7
October
2021

Income security /

Jistota příjmů

Business Term of the Day

Definition

Income security means that one has enough money to pay for his/her basic needs and at the same time need not fear losing the present source(s) of income.

Example sentence

Income security in older age can be seen also as fulfillment of the human right to social security generally.

Comment

Income security is discussed mainly in relation to disabled or elderly people who are seen as more vulnerable and prone to falling into poverty. Policies supporting income security include sufficiently high minimum wages, multi-pillar pension systems, policies supporting families and solidarity between generations, and appropriate employment options for elderly and/or disabled people. Another reason to address this topic relates to the aging populations of developed countries, as their current pension systems appear unable to support the growing proportions of elderly people in their populations. On the other hand, as many older people continue to work, there is a question as to whether the whole concept of retirement age is not a bit outdated.

Definice

istota příjmu znamená, že člověk má dostatek prostředků na zaplacení svých základních potřeb a zároveň se nemusí obávat, že zdroj(e) současných prostředků vyschnou.

Příklad použití ve větě

Jistotu příjmů ve vyšším věku lze chápat také jako naplnění lidského práva na sociální zabezpečení obecně.

Poznámka

O jistotě příjmů se hovoří především v souvislosti se zdravotně postiženými nebo staršími lidmi, kteří jsou považováni za zranitelnější a také náchylnější k pádu do chudoby. Politiky podporující příjmovou bezpečnost zahrnují dostatečně vysoké minimální mzdy, vícepilířové důchodové systémy, politiky podporující rodiny a mezigenerační solidaritu a vhodné možnosti zaměstnání pro starší osoby/osoby se zdravotním postižením. Dalším důvodem, proč se tímto tématem zabývat, je stárnutí populace ve vyspělých zemích, protože se zdá, že současné důchodové systémy nemohou dlouhodobě zajistit příjmovou bezpečnost pro rostoucí podíl starých lidí v populaci. Na druhé straně mnoho starších lidí pokračuje v práci, takže je otázkou, zda celý koncept důchodového věku není poněkud zastaralý.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us