7
July
2020

Index fund /

Indexový fond

Business Term of the Day

Definition

An index fund is an investment fund that endeavors to track the performance of a specific market index.

Example sentence

A recent study has found that the majority of actively managed investment funds provide lower returns to investors than they would have received merely by investing in broad index funds

Comment

Index funds are a type of passive investing where the investors’ money is used identically regardless of market conditions. The resources are used to purchase specific shares based on rules rather than based on the decisions of investment managers about which shares are the likeliest to gain in value. The absence of active management keeps portfolio turnover and fees low, thus minimizing expenses and theoretically maximizing returns for investors, while potentially including broad diversification. Perhaps the most commonly used index is the S&P 500, which tracks 500 large companies across a variety of industries. During bear markets and other market downturns, index funds will fall along with the rest of the market with no room for returns from picking potentially countercyclical investments.

Definice

Indexový fond je investiční fond, který se snaží sledovat výkon určitého tržního indexu.

Příklad použití ve větě

Nedávná studie zjistila, že většina aktivně řízených investičních fondů poskytuje investorům nižší výnosy, než jakých by dosáhli pouhým investováním do širokých indexových fondů

Poznámka

Indexové fondy jsou typem pasivního investování, kde jsou peníze investorů využívány stejně bez ohledu na tržní podmínky. Tyto prostředky se používají pro nákup určitých akcií na základě pravidel, namísto rozhodnutím investičních manažerů ohledně toho, které akcie se nejpravděpodobněji zhodnotí. Absence aktivního řízení udržuje nízký obrat portfolia a poplatky, a tím minimalizuje výdaje a teoreticky maximalizuje výnosy pro investory, a zároveň potenciálně zahrnuje širokou diverzifikaci. Snad nejčastěji využívaným indexem je S&P 500, který sleduje 500 velkých společností napříč různými odvětvími. Během medvědích trhů a jiných poklesů trhu budou indexové fondy klesat spolu se zbytkem trhu, bez prostoru na výnosy z výběru potenciálně proticyklických investic.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us