31
October
2018

Information asset /

Informační aktivum

Business Term of the Day

Definition

An information asset is an identifiable and cohesive body of information that has value to whoever owns, possesses or controls it because the asset can be utilized to achieve certain objectives or produce certain outputs.

Example sentence

One of the first things on the new CEO’s agenda was to take stock of all critical information assets within the company.

Comment

Its information assets may be critically important to a given organization not only because of what it can do with the information, but also due to the security risk of losing control over that information and its use. An entity may record and manage its information assets by maintaining an information asset register. The register will facilitate searching for and accessing the information assets, provide instructions on how to exploit the assets, and manage the protection of those assets. Examples of information assets include trade secrets, intellectual property, customer lists, R&D outputs, information tools that support a strong and/or unique corporate culture, legal documents, financial information, and marketing materials.

Definice

Informační aktivum je identifikovatelný a ucelený soubor informací, který má hodnotu pro toho, kdo jej vlastní, drží, nebo kontroluje, protože toto aktivum lze využít pro dosažení určitých cílů a produkci určitých výstupů.

Příklad použití ve větě

Jednou z prvních věcí na pořadu nové generální ředitelky bylo provést inventuru zásadních informačních aktiv ve společnosti.

Poznámka

Informační aktiva mohou být pro danou organizaci zásadní nejen kvůli tomu, co s nimi může udělat, ale také z důvodu bezpečnostního rizika ztráty kontroly nad takovými informacemi a jejich použitím. Daná osoba může zaznamenávat a řídit svoje informační aktiva  udržováním rejstřícíků informačních aktiv. Takový rejstřík usnadňuje vyhledávání v informačních aktivech, přístup k nim, poskytuje pokyny ohledně jejich využívání a řídí ochranu těchto aktiv. Příklady informačních aktiv zahrnují obchodní tajemství, duševní vlastnictví, seznamy zákazníků,  výstupy výzkumu a vývoje, informační nástroje, které podporují silnou a/nebo jedinečnou podnikovou kulturu, právní dokumenty, finanční informace či marketingové materiály.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us