5
March
2021

Information silo /

Informační silo

Business Term of the Day

Definition

An information silo results from an inefficient information management system where one or more parts of the system are unable to communicate with other parts.

Example sentence

Noncommunicating electronic health record systems create information silos, and this can be particularly dangerous as a health care provider may not have access to information important for making a good decision.

Comment

The term information silo uses an image of an agricultural silo for storing grain or other feedstuffs to point out that information may be trapped in a certain system not accessible to other systems. This situation of trapped information is in fact very common in many businesses. Departments and teams manage and store data in their own ways (sometimes using different technologies) and do not share them, company branches in different places do not access the same information, or different levels of management use separate sets of data for their decision making. This may lead to great inefficiencies, duplication of peoples’ work, improper setting of priorities, and lack of collaboration.  This is not to say that sharing of all information is always necessary. Sometimes, information silos are useful for defining responsibilities and accountability. Nevertheless, it is always good for a business to identify those data silos that create inefficiency and to remove them.

Definice

Informační silo je výsledkem neefektivní správy informací, kdy je jedna nebo více částí systému není schopna komunikovat s ostatními částmi.

Příklad použití ve větě

Nekomunikující systémy elektronické zdravotní dokumentace vytvářejí informační sila, která mohou být obzvláště nebezpečná, protože poskytovatel zdravotní péče nemusí mít přístup k informacím, které jsou důležité proto, aby učinil správné rozhodnutí.

Poznámka

V termínu informační silo se používá obraz zemědělského sila ke skladování obilí a dalších krmiv, aby se poukázalo na to, že informace mohou být uvězněny v určitém systému, kde nejsou přístupné jiným systémům. Tato situace „uvězněných“ informací je v mnoha firmách zcela běžná. Oddělení a týmy spravují a ukládají data svými vlastními způsoby (někdy i za použití různých technologií) a nesdílejí je, pobočky firmy na různých místech nemají přístup ke stejným informacím, nebo různé úrovně managementu firmy používají k rozhodování odlišné sety dat. To může vést ke značné neefektivitě, duplicitní práci, špatné prioritizaci, nedostatku spolupráce apod. Ne že by bylo nutné vždy sdílet všechny informace. Informační sila jsou někdy užitečná proto, aby bylo možno definovat povinnosti a odpovědnost. Nicméně pro firmu je vždy výhodné, když neefektivní datová sila identifikuje a odstraní je.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us