21
June
2022

Institutional investor /

Institucionální investor

Business Term of the Day

Definition

An institutional investor is a legal entity which collects capital from individual investors and other companies or organizations and then invests this capital.

Example sentence

Professor Aldsworth has joined those voices calling for incentives for institutional investors to participate more actively in the corporate governance of the companies in which they invest.

Comment

Institutional investors comprise such organizations as banks, hedge funds, mutual funds, pension funds, investment companies, and sovereign wealth funds. Because institutional investors have more capital at their disposal than do their individual contributors, they are able to perform better portfolio diversification and thereby reduce certain risks. Some sell side entities may prefer attracting institutional investors over individual investors because institutional investors tend to have more money at their disposal and therefore may invest substantially more capital. In addition, certain regulations which limit retail investors’ activities do not apply to institutional investors. That is because they are presumed to be more sophisticated and able to more reliably evaluate risks related to such restricted investments.

Definice

Institucionální investor je právnická osoba, která shromažďuje kapitál od individuálních investorů a dalších společností nebo organizací a tento kapitál pak investuje.

Příklad použití ve větě

Profesor Aldsworth se přidal k těm, kteří požadují pobídky, které by institucionální investory přiměly aktivněji se zapojovat do správy a řízení podniků, do kterých investují.

Poznámka

Institucionální investoři zahrnují organizace jako například banky, hedge fondy, podílové fondy, penzijní fondy, investiční společnosti a suverénní fondy. Protože institucionální investoři mají k dispozici více kapitálu než jejich jednotliví přispěvatelé, jsou schopni lépe provádět diverzifikaci portfolia a tím snižovat určitá rizika. Některé osoby na prodejní straně mohou dávat přednost získávání institucionálních investorů oproti individuálním investorům, protože institucionální investoři mívají k dispozici více peněz a proto mohou investovat podstatně více kapitálu. Kromě toho se na institucionální investory nevztahují některé předpisy, které omezují aktivity retailových investorů. Je to proto, že se očekává, že institucionální investoři jsou sofistikovanější a jsou schopni spolehlivěji posuzovat rizika související s takovýmito omezenými investicemi.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us