12
August
2020

Intangible asset /

Nehmotný majetek

Business Term of the Day

Definition

Intangible assets are all assets without a physical substance.

Example sentence

Although they are not the company’s most obvious assets, intangible assets can represent significant future value to the company and can be worth far more than anything physical.

Comment

Examples of intangible assets include goodwill and such intellectual property as copyright, trademarks, and patents. Even assets that can have a physical presence may be classified as intangible assets. For example, promissory notes and other documentary intangibles have a physical aspect, but the essence of the asset consists of the attached non-physical rights. Expenses related to acquiring fixed intangible assets (those expected to be held longer than one year) are allocated across the asset’s expected useful life span through amortization. In contrast, tangible assets comprise assets with a physical substance, such as real property, equipment, and raw materials.

Definice

Nehmotný majetek tvoří všechna aktiva bez hmotné podstaty.

Příklad použití ve větě

Ačkoli nehmotný majetek nepatří mezi nejzřejmější aktiva společnosti, může pro společnost představovat značnou budoucí hodnotu a může být mnohem hodnotnější, než cokoli hmotného.

Poznámka

Příklady nehmotného majetku (neboli nehmotných aktiv) společnosti zahrnují goodwill a duševní vlastnictví jako autorská práva, obchodní známky a patenty. Dokonce i aktiva, která mají fyzickou přítomnost je možné klasifikovat jako nehmotný majetek. Například směnky a další listinný nehmotný majetek mají fyzický aspekt, ale podstata takového aktiva sestává z přidružených nehmotných práv. Výdaje související s akvizicí dlouhodobých nehmotných aktiv (tj. těch, u kterých se předpokládá, že budou držena déle než jeden rok) jsou rozloženy po dobu očekávané životnosti daného aktiva prostřednictvím odpisů. Naopak nehmotná aktiva zahrnují aktiva bez fyzické podstaty – jako nemovistosti, vybavení a suroviny.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us