10
June
2022

Intergovernmental Panel on Climate Change /

Mezivládní panel pro změnu klimatu

Business Term of the Day

Definition

The Intergovernmental Panel on Climate Change, or IPCC, is an intergovernmental body that regularly provides open and transparent assessments and comprehensive summary of published scientific papers on anthropogenic climate change, its impacts, and future risks.

Example sentence

By the end of 2022, the Intergovernmental Panel on Climate Change will publish the Sixth Assessment Report based on the reports of several working groups, and it will present an overview of current scientific knowledge of climate change.

Comment

The Intergovernmental Panel on Climate Change was created in 1988 by the World Meteorological Organization, or WMO, and the United Nations with the aim to provide governments with full scientific information about climate change and possible solutions to the difficulties to which it gives rise. The IPCC does not itself conduct any original research or climate change monitoring. Thousands of scientists and experts volunteer to assess published scientific papers, and the assessments are periodically (i.e., once in 6 or 7 years) published as an Assessment Report. In 2022, the IPCC will publish the Sixth Assessment Report that is based on three Special Reports on Global Warming of 1.5°C, on Climate Change and Land, and on the Ocean and the Cryosphere in a Changing Climate.

Definice

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) je mezivládní orgán, který pravidelně poskytuje veřejné a transparentní posudky a obsáhlý přehled vydaných vědeckých publikací na téma lidmi ovlivněné klimatické změny, jejích dopadů a možných rizik.

Příklad použití ve větě

Koncem roku 2022 vydá Mezivládní panel pro změnu klimatu Šestý hodnotící posudek vypracovaný na základě zpráv několika pracovních skupin, a předloží přehled současných vědeckých poznatků o klimatické změně.

Poznámka

Mezivládní panel pro změnu klimatu založily v roce 1988 Světová meteorologická organizace a OSN s cílem poskytnout vládám kompletní vědecky podložené informace o klimatické změně a návrhy možných řešení problémů, které spolu s ní vyvstávají. IPCC neprovádí žádný samostatný výzkum ani klimatickou změnu nemonitoruje. Vydané vědecké publikace dobrovolně posuzují tisíce vědců a odborníků a tyto posudky jsou pravidelně (jednou za šest nebo sedm let) vydávány jako Hodnotící posudek. V roce 2022 vydá IPCC Šestý hodnotící posudek, který vychází ze tří Zvláštních zpráv na témata Globální oteplování o 1.5 °C, Klimatická změna a země, a Oceán a kryosféra v měnícím se podnebí.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us