29
November
2018

Investor relations /

Vztahy s investory

Business Term of the Day

Definition

Investor relations comprise communication between a company and its investors and potential investors.

Example sentence

After carefully considering the needs to uphold the bank’s good image while appropriately and accurately informing its investors, GoldBank’s investor relations department decided to outsource the copywriting and translations of its texts to English Editorial Services.

Comment

The responsibility of investor relations is to keep current and potential investors well informed about the performance of and developments within a company that its investors need to know about in deciding whether to invest – or remain invested – in the company’s securities. In developed and well-regulated capital markets, publicly traded companies are obliged to publish accurate and relevant financial information and other data which may influence the company’s value, and this work is usually done by their dedicated investor relations departments. This typically involves producing quarterly and annual reports, press releases concerning corporate actions, presentations and website content, as well as organizing and conducting shareholder meetings, press conferences, conference calls with investment analysts, and investor roadshows. The work concerns also elements of regulatory compliance. Because they are regularly in touch with investors and other market participants, investor relations personnel may also direct feedback information to the company’s management to inform better strategic decisions.

Definice

Vztahy s investory zahrnují komunikaci mezi společností a jejími investory a potenciálními investory.

Příklad použití ve větě

Po pečlivém zvážení potřeb udržovat dobrou image banky a zároveň vhodně a přesně informovat své investory se oddělení vztahů s investory společnosti GoldBank rozhodlo outsourcovat copywriting a překlady svých textů na společnost English Editorial Services.

Poznámka

Odpovědností vztahů s investory je udržovat současné a potenciální investory dobře informované o výkonu a vývoji společnosti, o kterých její investoři potřebují vědět při rozhodování o tom, zda investovat do cenných papírů společnosti – nebo zda do nich investici udržet. Na rozvinutých a dobře regulovaných trzích jsou veřejně obchodované společnosti povinny publikovat přesné a relevantní finanční informace a další údaje, které mohou ovlivnit hodnotu společnosti, a tuto práci typicky provádějí specializovaná oddělení vztahů s investory. To typicky zahrnuje tvorbu čtvrtletních a výročních zpráv, tiskových zpráv ohledně opatření společnosti, prezentací a obsahu na webové stránky, a také organizaci a vedení setkání s akcionáři, tiskových konferencí, konferenčních hovorů s investičními analytiky, a investorskými roadshow. Tato práce zahrnuje také prvky dodržování právních předpisů. Protože jsou v pravidelném kontaktu s investory a dalšími účastníky trhu, pracovníci oddělení vztahů s investory mohou také vedení společnosti poskytovat informace z přímé zpětné vazby, které na jejich základě může provádět informovanější strategická rozhodnutí.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us