20
November
2020

Joint venture /

Společný podnik

Business Term of the Day

Definition

A joint venture is an agreement between multiple parties to cooperate on completing a single undertaking.

Example sentence

Although the joint venture between ACME and RoadRun to produce delivery drones was initially successful, the companies’ differing structures and plans ultimately doomed the project.

Comment

Joint ventures are generally formed when companies decide to pool resources to complete a project, agreeing to share in any potential losses or profits. Frequently termed JVs, they may be distinguished from partnerships in that they exist for a single purpose and often a limited time while partnerships involve continuing business relationships. Examples range from two entrepreneurs saving on expenses by sharing advertising space up to such large international joint ventures as Sony Ericsson, a former joint venture between Japanese and Swedish companies that was once among the leading global mobile phone manufacturers. Such agreements typically involve the creation of a new independent entity, in which case the term may refer to this entity, but this may not always be so, in which case it might be considered a strategic alliance, an alternative form of cooperation.

Definice

Společný podnik je dohoda mezi několika stranami o spolupráci na dokončení určitého podniku.

Příklad použití ve větě

Ačkoli společný podnik mezi společnostmi ACME a RoadRun na výrobu doručovacích dronů byl zprvu úspěšný, rozdílné struktury a plány obou společností nakonec způsobily zkázu projektu.

Poznámka

Společné podniky se obvykle tvoří, pokud se společnosti rozhodnout sdružit zdroje kvůli dokončení projektu, a dohodnou se přitom, že budou sdílet potenciální ztráty nebo zisk. V angličtině se často nazývají JV. Je možné je odlišit od partnerství tím, že existují jen pro jediný účel a často po omezenou dobu, zatímco partnerství zahrnují pokračující obchodní vztahy. Příklady sahají od dvou podnikatelů, kteří šetří náklady sdílením reklamní plochy, až po velké nadnárodní společné podniky jako Sony Ericsson, bývalý společný podnik japonské a švédské společnosti, který byl svého času jedním z vedoucích světových výrobců mobilních telefonů. Tyto dohody obvykle zahrnují vytvoření nové nezávislé právnické osoby a v takovém případě se tímto termínem označuje tato osoba. Nemusí tomu ale tak být vždy, a v takovém případě to lze považovat za strategickou alianci, což je alternativní typ spolupráce.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us