11
February
2016

Key performance indicators /

Klíčové ukazatele výkonnosti

Business Term of the Day

Definition

Key performance indicators (KPIs) are metrics used to assess an organization’s success in achieving its goals.

Example sentence

This study is the first to define a set of key performance indicators to measure how companies perform in terms of their environmental impact.

Comment

KPIs are the most important variables reflecting an organization’s operational performance (repeated success) or a set of objectives to be targeted (progress toward success). They are frequently used to measure factors that are difficult to quantify, such as benefits from leadership development and customer satisfaction. Identifying success depends on determining and giving priority to truly important indicators. Inappropriate indicators may lead to an incomplete, unimportant, or misleading image of the organization. They are also referred to as key success indicators (KSIs).

Definice

Klíčové ukazatele výkonnosti (i v češtině KPI) jsou měřítka používaná pro vyhodnocení, jak je organizace úspěšná v naplňování svých cílů.

Příklad použití ve větě

Tato studie poprvé definovala sadu klíčových ukazatelů výkonnosti, které měří, jak se společnostem vede z hlediska jejich environmentálních dopadů.

Poznámka

KPI jsou nejdůležitějšími proměnnými, které odrážejí provozní výkon organizace (opakovaný úspěch) nebo sadu cílů, kterých se snaží dosáhnout (postup k úspěchu). Často slouží k hodnocení obtížně vyčíslitelných faktorů, jako jsou přínosy z rozvoje vedení nebo spokojenosti zákazníků. Určení úspěšnosti organizace závisí na rozpoznání a upřednostnění opravdu důležitých ukazatelů. Použití nevhodných ukazatelů může vést k neúplnému, nevýznamnému nebo zavádějícímu obrazu organizace. Také se označují jako klíčové ukazatele úspěchu (KSI).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us