12
September
2022

Lean manufacturing /

Štíhlá výroba

Business Term of the Day

Definition

Lean manufacturing, lean production, or simply “lean,” is a production approach aiming to eliminate waste of resources while maximizing productivity and value for the customer.

Example sentence

Although adhering to principles of lean manufacturing helped carry Toyota to the position as the world’s largest carmaker, relying on a single supplier for specific materials ultimately proved to be severely problematic.

Comment

Lean manufacturing can be described more as a culture than as an established methodology and has no absolutely standard procedures. It is a newer and more narrowly specified style of just-in-time production, which, in general, aims to match production output to demand without keeping unnecessary inventory. Lean manufacturing regards as wasted resources excessive inventory or overproduction, defective products, over-processing (adding extra features), avoidable transportation, waiting time, unused skills – in short, anything that with a view to the customer does not add value to a product for which he or she is willing to pay. Although such an approach might seem ideal upon first glance, lean manufacturing is often criticized for various reasons, one of them being failure to provide employees with secure employment and well-being, as it aims to eliminate idle workers and can place a lot of stress on employees. Also, should one part of a supply chain (e.g., supply of material) fail, the whole flow of goods may grind to a halt. Moreover, lean manufacturing concentrates on the present but does not consider future development or a company’s legacy. Companies adopting lean manufacturing often also apply Kaizen (continuing process improvement) and/or Six Sigma (minimizing defects) approaches. Six Sigma and lean manufacturing in combination constitute an approach known as lean Six Sigma.

Definice

Štíhlá výroba je výrobní přístup zaměřený na omezování plýtvání zdroji, a přitom zvyšování produktivity a zákaznické hodnoty.

Příklad použití ve větě

I když přísné dodržování principů štíhlé výroby pomohly vynést Toyotu na pozici největšího světového výrobce aut, nakonec se ukázalo, že spoléhat na jediného dodavatele příslušných materiálů je velice problematické.

Poznámka

Štíhlá výroba by se dala popsat spíš jako kultura než zavedená metoda, a nemá žádné pevně dané postupy. Jde o novější a úžeji specifikovaný způsob výroby just-in-time, která se obecně snaží srovnat nabídku s poptávkou, a přitom nedržet přehnané skladové zásoby. Podle štíhlé výroby mezi plýtvané zdroje patří přehnané zásoby a nadměrná výroba, vadné produkty, nadměrné zpracování (přidávání dalších funkcí), zbytečná přeprava, čekací doba, nevyužité dovednosti, zkrátka vše, co z pohledu zákazníka nepřidává produktu hodnotu, za níž by byl ochoten platit. Ačkoli na první pohled se takový přístup může zdát ideální, štíhlá výroba je mnohdy kritizována z různých důvodů, třeba že zaměstnancům nezajišťuje jistotu zaměstnání a dobré životní podmínky, protože se snaží eliminovat nečinné pracovníky a stávající zaměstnance může vystavovat velkému stresu. Pokud selže jedna část dodavatelského řetězce (např. dodávka materiálu), může dojít k zastavení celého toku zboží. K tomu se štíhlá výroba soustředí na současnost, ale nebere v úvahu budoucí vývoj ani odkaz společnosti. Společnosti, které přijímají štíhlou výrobu, často uplatňují také přístupy Kaizen (neustálé zlepšování procesů) a/nebo Six Sigma (minimalizace vad). Kombinace Six Sigma a štíhlé výroby vytváří přístup známý jako lean Six Sigma.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us