15
September
2020

Learning curve /

Křivka učení

Business Term of the Day

Definition

A learning curve depicts the progress of a person (or of people generally) in acquiring the capability to carry out a given task, understand a specific matter, or function productively within a given situation or environment.

Example sentence

>Our college admissions and counselling office organized a lecture about learning curves to help students identify their learning needs and find the most advantageous learning strategies for themselves.

Comment

It matters for all businesses how long it takes for employees to carry out specific tasks. The more times an employee repeats a task the better he or she should get in performing it. That saves money for the company because it then takes less time to produce a unit of output. Depending on the type of task, a learning curve may be variously shaped: there may, for example, be a steep rise at the beginning with a flattening tendency over time or flat at the beginning and a steeper rise later on. The curve usually shows number of attempts or passage of time on the horizontal axis and some kind of proficiency score on the vertical axis. Because generally it takes some time at the beginning to train an employee, the employee’s initial output may be low and cost high. Over time, this should be the other way around. Expressing performance data as learning curves can help managers to assess if resources invested into training bring desired results in the form of saving costs. Learning curves are not applicable in all cases, however, because for many positions there is no specific measurable product or unit of output and also the learning process is itself influenced by many variables (such as quality of training or previous experience) that must be taken into account when measuring progress.

Definice

Křivka učení zobrazuje pokrok osoby (nebo lidí obecně) v získávání schopnosti provádět daný úkol, porozumět určité věci nebo produktivně fungovat v dané situaci nebo prostředí.

Příklad použití ve větě

Naše studijní oddělení zorganizovalo přednášku o křivkách učení, aby pomohlo studentům identifikovat jejich potřeby v oblasti učení a pomohlo jim najít si nejlepší studijní strategie.

Poznámka

Pro všechny firmy je důležité, jak dlouho zaměstnancům trvá splnění určitých úkolů. Čím častěji zaměstnanec úkol opakuje, tím lepší by měl být v jeho plnění. To šetří firmě peníze, protože vyprodukovat jednotku výstupu zabere pak méně času. V závislosti na typu úkolu může mít křivka učení různý tvar, např. strmý vzestup na začátku a tendenci ke zploštění později nebo plochý začátek a strmý vzestup později. Křivka obvykle zobrazuje množství pokusů nebo čas na horizontální ose a nějaký druh skóre na vertikální ose. Protože obecně na začátku nějakou dobu trvá, než se zaměstnanec naučí, co je třeba, počáteční výkon zaměstnance může být nízký a cena vysoká. Časem by se to mělo obrátit. Vyjadřování výkonu pomocí křivek učení může pomoci manažerům zjistit, jestli investice do vzdělání přinášejí kýžené výsledky ve formě úspor nákladů. Nicméně, ne ve všech případech jsou křivky učení použitelné. U mnoha pozic neexistuje měřitelný produkt nebo jednotka výkonu a také samotný učební proces je ovlivňován mnohými proměnnými (jako kvalita vzdělávání nebo předchozí zkušenost), což musí bát bráno v úvahu při měření pokroku. 

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us