1
July
2020

Letter of intent /

Dohoda o společném záměru

Business Term of the Day

Definition

A letter of intent is a document outlining key points of an intended future contract between parties.

Example sentence

Our company’s CEO signed a letter of intent pointing the way toward acquisition of our greatest competitor, the brewing company United Beer Brands, Inc.

Comment

A letter of intent is a nonbinding or only partially binding document used in early stages to facilitate negotiations directed to ultimately completing a business transaction. It is an expression of commitment by the two parties to do a deal with one another. The aim of the document is to define key features of the future contract while details are still to be negotiated yet. A letter of intent is commonly used in negotiating such business transactions (among others) as mergers, acquisitions, or joint ventures.  A sometimes similar type of document is a so-called memorandum of understanding (or MOU), which also demonstrates that parties have a common goal and want to proceed with negotiations. The term MOU also can be used more broadly, however, and may be a binding document describing in detail how two entities are actually cooperating on an ongoing basis.

Definice

Dohoda o společném záměru je dokument, který vymezuje klíčové body plánované budoucí smlouvy mezi stranami.

Příklad použití ve větě

Ředitel naší firmy podepsal dohodu o společném záměru, která vytyčuje cestu k akvizici našeho největšího konkurenta, pivovaru United Beer Brands, Inc.

Poznámka

Letter of intent se do češtiny překládá jako dohoda o společném záměru, dohoda o vyjádření zájmu, předběžné ujednání apod. Jde o nezávazný nebo jen částečně závazný dokument používaný k usnadnění počátečních fází vyjednávání a zaměřený na to, aby obchodní transakce byla nakonec úspěšné uzavřena. Jedná se o vyjádření odhodlání stran uzavřít mezi sebou dohodu. Cílem dokumentu je definovat hlavní rysy budoucí smlouvy, zatímco o detailech se ještě jedná. Letter of intent se běžně používá při vyjednáváních o obchodních transakcích jako jsou (mimo jiné) fúze, akvizice nebo společné podniky. Podobným typem dokumentu je tzv. memorandum of understanding (nebo MOU), které také demonstruje, že strany mají společný cíl a chtějí pokračovat v jednání. Termín MOU má však širší použití a může se jednat o závazný dokument, který detailně popisuje, jak dvě strany dlouhodobě spolupracují.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us