17
March
2023

Life cycle assessment /

Posuzování životního cyklu

Business Term of the Day

Definition

Life cycle assessment (LCA) is a standardized methodology for evaluating environmental impacts linked to all stages of a product’s life cycle.

Example sentence

Feelit company decided to perform a new life cycle assessment of its minimalist footwear to see what would be the effect on the environment from the company’s changing its main material supplier.

Comment

LCA assesses individual stages of a product life cycle from material extraction through processing, packaging and distribution, use, and disposal, to waste treatment or recovery. Life cycle assessment aims to provide a systematic analysis of a product’s environmental impact as well as to document and improve the product’s overall environmental profile. Life cycle assessment may help companies to improve their production and/or marketing, achieve third-party certification, set goals for climate change mitigation, and more. LCA does not, however, compare products outside of their given categories and the results of individual assessments may vary significantly, as each LCA may have a different scope. Another sustainability modelling tool recently being used instead of (or together with) life cycle assessment is termed cradle-to-cradle (C2C). Whereas LCA follows a linear production chain, C2C focuses upon reusing materials within a circular economy.

Definice

Posuzování životního cyklu jsou standardizované metody hodnocení environmentálních dopadů spojených se všemi fázemi životního cyklu produktu.

Příklad použití ve větě

Firma Feelit se rozhodla provést nové posouzení životního cyklu své minimalistické obuvi, aby zjistila, jaký vliv na životní prostředí by měla změna dodavatele materiálu.

Poznámka

Posuzování životního cyklu hodnotí jednotlivé fáze životního cyklu produktu od získání materiálu, přes zpracování, balení a distribuci, používání a likvidaci až po zpracování odpadu a recyklaci. Posuzování životního cyklu má za cíl poskytnou systematickou analýzu dopadu produktu na životní prostředí stejně jako popsat a zlepšit celkový environmentální profil produktu. Posuzování životního cyklu může firmám pomáhat s vylepšováním výroby a/nebo marketingem, s obdržením certifikací třetích stran, se stanovováním cílů ke zmírnění klimatické změny a s dalšími. Posuzování životního cyklu však nesrovnává produkty mimo jejich stanovené kategorie a výsledky jednotlivých studií se mohou výrazně lišit, jelikož každá může mít jiný rozsah. Další nástrojem modelování udržitelnosti, který se v poslední době používá místo (nebo spolu s) posuzováním životního cyklu, se nazývá cradle-to-cradle (C2C), tedy od kolébky ke kolébce. Zatímco LCA sleduje lineární výrobní řetězec, C2C se zaměřuje na znovupoužití materiálů v rámci oběhového hospodářství.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us