3
January
2023

Liquidity premium /

Příplatek za likviditu

Business Term of the Day

Definition

A liquidity premium is the higher return an investor expects to receive for a less liquid asset.

Example sentence

The new bond issue failed to attract investors because its liquidity premium was inadequate for its extremely low liquidity.

Comment

Such premium may also be referred to as an illiquidity premium. Assets with lower liquidity are associated with higher liquidity risk, and their expected return must therefore be greater to cover that risk. This difference in expected returns is referred to as the liquidity premium. Because the invested funds will be tied up in such an investment, it is necessary to offer such liquidity premium in order to attract investors. There is a liquidity premium theory that is cited as one of several explanations for the term structure of interest rates. A justification for the upward sloping yield curve is that bondholders want to be paid a liquidity premium for holding longer-term bonds as opposed to shorter-term bonds.

Definice

Příplatek za likviditu je vyšší návratnost, kterou investoři očekávají, že obdrží za méně likvidní aktivum.

Příklad použití ve větě

Nová emise dluhopisů nepřilákala investory, protože její příplatek za likviditu nebyl adekvátní pro její extrémně nízkou likviditu.

Poznámka

Tento příplatek se také může označovat příplatek za nelikviditu. Aktiva s nižší likviditou jsou spojena s vyšším rizikem likvidity, a proto musí mít vyšší očekávanou návratnost, která toto riziko pokryje. Tento rozdíl očekávaných zisků se nazývá příplatek za likviditu. Protože investované prostředky budou v takové investici vázané, je nezbytné nabídnout takový příplatek za likviditu, který přiláká investory. Existuje teorie příplatku za likviditu, která se uvádí jako jedno z několika vysvětlení pro termínovou strukturu úrokových sazeb. Tato teorie zdůvodňuje rostoucí sklon výnosové křivky tím, že držitelé dluhopisů chtějí mít placen příplatek za likviditu za držení dluhopisů s delší splatností oproti dluhopisům s kratší splatností.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us