11
January
2018

Long-tail keywords /

Klíčová slova dlouhého chvostu

Business Term of the Day

Definition

Long-tail keywords are highly specific keywords used in internet searches relating to specific products and services.

Example sentence

The SEO analysis of MiniChopper’s website showed that the conversion rate of visitors who used long-tail keywords such as “Robusta 43-G delivery to Milwaukee” was much higher than that of visitors who used general keywords such as “drone”.

Comment

The term originates from the long tail of a graph displaying the frequency distribution of keywords, wherein the peak of the graph represents the relatively small number of dominant (most frequently used) words and the tail represents the many other keywords, each of which occurs only rarely. The advantage of focusing search engine optimization (SEO) on long-tail keywords lies in the fact that users who search for them are much more often decided to buy the particular good or service as compared to users who perform only a general search. This leads to a higher conversion rate – that is, a higher proportion of visitors converted to customers. In addition, because the terms are more specific, the seller faces fewer competitors for the outcome of that search. This makes online advertising and SEO techniques more effective.

Definice

Klíčová slova dlouhého chvostu jsou velmi konkrétní klíčová slova používaná v internetovém vyhledávání a týkající se konkrétních výrobků a služeb.

Příklad použití ve větě

Analýza SEO webu společnosti MiniChopper ukázala, že míra konverze návštěvníků, kteří použili klíčová slova dlouhého chvostu jako „Robusta 43-G dodání do Milwaukee“ byla mnohem vyšší než míra konverze návštěvníků, kteří použili obecná klíčová slova jako „dron“.

Poznámka

Tento termín pochází z dlouhého chvostu grafu zobrazujícího rozložení frekvencí klíčových slov, kde vrchol grafu zobrazuje relativně malý počet dominantních (nejčastěji používaných) slov, zatímco ocas představuje velký počet ostatních klíčových slov, kde každé z nich se vyskytuje jen zřídka. Výhoda zaměření optimalizace pro vyhledávače na klíčová slova dlouhého chvostu spočívá v tom, že uživatelé, kteří je vyhledávají, jsou mnohem častěji rozhodnuti koupit dané zboží nebo službu než uživatelé, kteří provádí jen obecné vyhledávání. To vede k vyšší míře konverze – tj. vyššímu podílu návštěvníků, kteří se promění na zákazníky. Kromě toho, jelikož jsou termíny konkrétnější, prodejce čelí méně konkurentům ve výsledcích daného vyhledávání. Toto zvyšuje účinnost online reklamy i technik SEO.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us