26
July
2019

Macroprudential regulation /

Makroobezřetnostní regulace

Business Term of the Day

Definition

Macroprudential regulation is bank and financial services regulation the objective of which is to reduce the vulnerabilities of the entire financial system.

Example sentence

Opposition critics have pointed out that the proposed new framework of macroprudential regulation could substantially hinder investments into several key industries.

Comment

Macroprudential regulation started to be broadly introduced after the 2008 financial crisis. This approach aims not just to regulate banks and other financial institutions to prevent them from failing and thereby to protect their clients and counterparties but to do so in a way that reduces the systemic risk of the entire financial sector. The best known tool of macroprudential regulation is the requirement that banks create countercyclical capital buffers as part of their regulatory capital requirements in periods when lending and credit have grown quickly, extensively, and perhaps excessively. Such regulation should help prevent the occurrence of market bubbles and can contribute to greater financial market stability. In additional to discouraging financial markets from overheating, macroprudential regulation also can be used to avoid collapse, for example by allowing banks to release their countercyclical buffers (making credit more accessible and less costly to borrowers) in times of financial crisis when credit liquidity might otherwise dry up.

Definice

Makroobezřetnostní regulace je regulace bank a finančních služeb, jejímž cílem je snížit zranitelnost celého finančního systému.

Příklad použití ve větě

Opoziční kritici podotkli, že nově navržený rámec makroobezřetnostních regulací by mohl výrazně ztížit investice do několika klíčových odvětví.

Poznámka

Makroobezřetnostní regulace začaly být široce zaváděny po finanční krizi z roku 2008. Tento přístup má za cíl nejen regulovat banky a další finanční instituce, a tím je chránit před selháním a tím ochraňovat jejich klienty a protistrany, ale navíc to činit způsobem, který snižuje systemické riziko celého finančního sektoru. Nejznámějším nástrojem makroobezřetnostní regulace je požadavek, že banky mají vytvářet proticyklické rezervy kapitálu coby součást svých regulatorních kapitálových požadavků v obdobích, kdy půjčování a úvěry rostou rychle, rozsáhle, a možná přílišně. Tyto regulace by měly pomáhat bránit vzniku tržních bublin a mohou přispět k lepší stabilitě finančních trhů. Kromě toho, že odrazují finanční trhy od přehřátí, makroobezřetnostní regulace se také mohou používat pro zabránění kolapsu, například tím, že umožní bankám uvolnit jejich proticyklické rezervy (čímž budou úvěry pro dlužníky dostupnější a méně nákladné) v obdobích finanční krize, kdy by jinak úvěrová likvidita mohla vyschnout.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us