16
August
2019

Marking to market /

Ocenění podle tržní hodnoty

Business Term of the Day

Definition

Marking to market is a process whereby an asset’s value is established to be its current market price at a specific point in time.

Example sentence

Since the financial crash of 2008, marking to market has not been considered a proper method for determining fair value at times when there are large disruptions of the market.

Comment

In an investment context, marking to market is used for determining the net asset value (NAV) of mutual funds and other investment vehicles after the close of financial markets on a given day. It is also used for pricing various other financial market instruments, such as futures. In an accounting context, assets and accounts are marked to market at the end of an accounting period to determine their fair value. Marking to market can be contrasted with marking to model, wherein the value of an asset is determined by a financial model.

Definice

Ocenění podle tržní hodnoty je proces, kterým se stanovuje hodnota aktiva podle aktuální tržní ceny v určitém okamžiku.

Příklad použití ve větě

Od finančního krachu v roce 2008 není ocenění podle tržní hodnoty považováno za správnou metodu pro stanovení reálné hodnoty v případech, kdy dochází k velkým narušení trhu.

Poznámka

V investičním kontextu se ocenění podle tržní hodnoty používá při stanovování čisté hodnoty aktiv podílových fondů a dalších investičních prostředků po uzavření finančních trhů v daný den. Také se používá pro oceňování různých dalších investičních nástrojů, jako jsou futures. V účetním kontextu jsou aktiva a účty oceňovány podle tržní hodnoty na konci účetního období, aby byla stanovena jejich reálná hodnota. Ocenění podle tržní hodnoty lze postavit do protikladu oproti ocenění podle modelu, kdy je hodnota aktiva stanovena pomocí finančního modelu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us